Местни избори 2023

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПП В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БУЗОВГРАД

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ
№ 1
335
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на
13.05.2015 г., Протокол № 64

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен планпарцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на кабелно трасе за външно ел. захранване от БКТП ПОРТАЛ в ПИ № 022045 в землището на с. Бузовград до ПИ № 000004, местност „Зад Тунджа“ в землището на с. Бузовград, община Казанлък с ЕКАТТЕ 06848.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

публ. на 27.05.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220