ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

 

 По предварителни данни на НСИ към 31.12.2020 г., наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора са 96487 (към 31.01.2020 г. са 101461 души). От тях най-много са заетите в преработвателната промишленост - 34%, следват 12,1% в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, 7% в добивната промишленост, 5,5%, в строителството, 4,9% в производството и разпределението на ел. енергия, топлоенергия и на газообразни горива. Работната сила на 15 и повече години в област Стара Загора към 2020 г. е 149,4 хил. души (за 2019 г. – 152,5 хил. души), а коефициентът на икономическа активност е 56,3 % за 2020 г. спрямо 57,1 % за 2019 г. Работната сила на възраст 15-64 г. към 2020 г. в областта е 145,4 хил. души (148,9 хил. души за 2019 г), а коефициентът на икономическа активност е 74,9% за 2020 г. спрямо 75,7% за 2019 г. От заетите лица – 20,1% са с висше образование, 67,3% - със средно образование, 12,6% с начално образование. Делът на лицата със средно професионално образование е 44,1%.

 

Фигура 1 Икономически активни и регистрирани безработни лица

 

 

Общият брой на икономически активните лица в община Казанлък към края 2020 г. е 34403 души. През 2020 г. броят на регистрираните безработни се е увеличил от 1248 в края на януари на 2300 лица към 31.12.2020 г. Броят на регистрираните безработни младежи до 29 г. от 184 през януари 2020 г. е достигнал 192 лица в края на годината. Дългосрочно безработните лица с регистрация над една година в Бюрото по труда са 18 към 31.12.2020 г., а през януари са били 15. Специфична особеност за община Казанлък е високият относителен дял на заетите в областта на индустрията – 69% през 2018 г. В периода 2014-2018 г. делът на работещите в индустрията е нараснал с 6%. В същия период относителният дял на работещите в индустрията в страната от 32,2% през 2014 г. намалява и е достигнал 31,9% през 2018г. Очевидно е, че в периода 2014-2018 г. секторът на индустрията в общината е претърпял развитие, което е наложило увеличаване на дела на заетите. Община Казанлък е една от общините с най-голям брой хора заети в производствения сектор в България, което е индикатор за наличието на професионално подготвена работна сила и традиции в обучението и повишаването на квалификацията на персонала. Наличната работна сила е специализирана и лесно приспособима за преминаване между различни сектори/сегменти на промишленото производство. Най-развитите дейности в производствения сектор в общината са тези за производство на хидравлично оборудване и оръжия. В града са разположени най-големите компании в сектора в България, които са и най-големите работодатели, като общият брой на заетите e 2300 в хидравличния сектор за 2019 г., а в оръжейния е над 9900. Тенденциите в развитието на пазара на труда в региона следват основните тенденции и процеси в развитието на икономиката в страната. Наблюдава се тенденция към увеличение на наетите лица през 2019 г. спрямо 2018 г. Изграждането на тунел под Шипка в следващите години ще разшири територията за набиране на работна сила към област Габрово и ще добави възможност за привличане на кадри от още 57 625 души в трудоспособна възраст. Общият брой на населението в зоната на 30 минутния изохрон около Казанлък ще достигне до 221000 души. През 2020 г. броят на наетите безработни лица в региона е 1750, от които 166 чрез субсидирана заетост. Постъпилите на несубсидирани работни места през 2020 са 1584. През 2019 г. постъпилите на работа на несубсидирани работни места са 1483. В района, обслужван от Дирекция „Бюро по труда”, се наблюдава засилена миграция/трудови пътувания на населението между общините, свързано с развитието на промишлеността, главно в община Казанлък, като най-големият работодател „Арсенал” АД привлича и наема работници и служители и от други региони на страната. „Аркомат-България” ЕООД е друг ключов работодател на територията на община Казанлък със съществен принос за първото полугодие на 2019 г. при наемането на нискоквалифицирани работници, но през юли 2019 г. е подал уведомление за масово уволнение на над 400 работници и служители. В резултат на това от края на м. август до м. октомври 2019 г. са регистрирани 362 безработни лица. В периода 2016-2020 г. безработицата в общината намалява устойчиво от 4,2% до 3,3% по отношение на населението в трудоспособна възраст. През същия период средният коефициент на безработица в страната е 8,7% през 2016 г. и намалява до 5,6% през 2019 г. Дори в края 2020 г. нивото на безработица в община Казанлък е 5,7% и е по-ниско от средното в страната – 7,4% и от средното в област Стара Загора – 6,2%. План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 г. 34 През 2020 г. пазара на труда попада под въздействието на усложнената епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19, въведеното извънредно положение в страната и последвалата извънредна епидемична обстановка. Средният брой регистрирани безработни лица за периода 2016-2020 г. е посочен в следващата таблица.

 

Таблица 1 Среден брой регистрирани безработни лица по години

 

 

Данните показват, че при средногодишния брой регистрирани безработни лица през периода 2016- 2020 г. се наблюдава трайна тенденция на намаление, като през 2019 г., в сравнение с началото на разглеждания период това намаление е с 306 лица или с 21,2 пункта. Тази тенденция се нарушава през 2020 г., когато средния брой регистрирани безработни лица се увеличава с 806 лица или 170,8 пункта спрямо 2019 г. Причината е възникналата криза във връзка с разпространението на Covid-19. Средногодишното равнище на безработица в общината за 2019 г. е 3,3%, което се доближава до най-ниските стойности в страната. През 2020 г. вследствие затварянето на цели сектори от икономиката, средното равнище на безработица достига 5,7%, което е повишение спрямо 2019 г. с 2,4 пункта.

 

Таблица 2  Освободени от различните отрасли на икономиката новорегистрирани лица

 

През 2020 г. най-висок е относителният дял на освободените от отрасъл „Индустрия” - 37,6% от общия поток новорегистрирани, следва делът на безработните лица от сферата на услугите – 34,8% и най - нисък относителен дял имат освободените от аграрния сектор - 2,2%. През годината се наблюдават колебания, които са свързани със сезонната заетост в тези отрасли на националното стопанство. План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 г. 35 3.2. Търсене на работна сила През 2020 г. броят на обявените в Бюрото по труда - Казанлък свободни работни места на първичния трудов пазар е 1468. В сравнение разкритите свободни работни места на първичния пазар на труда през 2019 год. са били 1400. Намалял е относителният дял на обявените свободни работни места за специалисти през 2020 г. (223) на 15,2%, спрямо 22,6% през 2019 г. (317). През 2020 г. са заявени 222 несубсидирани работни места за специалисти с висше образование, които представляват 15,1% от всички обявени през годината. В сравнение с 2019 г. със 7,1% е намалял делът на обявените свободни работни места за специалисти с висше образование. През 2020 г. са заявени 456 (31,1%) работни места за работници (без местата по програми за заетост). Делът на обявените места с работнически професии се е увеличил с 2,7% в сравнение с предходната година. През 2020 г. безработните без специалност разполагат със 789 (53,7%) от всички обявени свободни работни места в ДБТ Казанлък, които са с 4,7% по-малко от предходната година. Тук не са включени местата по програмите за заетост. Безработицата в регионален аспект е в зависимост от несъответствието в структурата на търсене и предлагане на работна сила. Заявените работни места по програми и мерки за заетост през 2020 г. са 62. По проекти на ОПРЧР 2014-2020 са заявени 326 работни места през 2020 г., при 72 бр. за 2019 г.

 

 

Фигура 2 Свободни работни места в бюро по труда през 2020 г. 

 

 

На първичния трудов пазар през 2020 г. са заети 650 работни места или 44,3% от обявените. За 2019 г. са заети 998 работни места или 71,3% от всички обявени. Заетите работни места по национални програми и мерки за заетост през 2020 г. са 62, а 144 бр. са по проекти на ОПРЧР. За сравнение през 2019 г. 45 са заетите работни места по национални програми и мерки за заетост, а по ОПРЧР – 72.

 

Таблица 3 Динамика на равнището на безработица по години 2016- 2020 г.

 

Равнището на безработица очертава тенденция на намаление през периода 2016-2019 г. от 4,2% до 3,3%. През първата половина на 2020 г., следствие на развилата се сложна епидемична обстановка, равнището на безработица достига средно ниво от 5,4%, като от 3,6% през месец януари скача до 6,3% в края на месец юни 2020 г. В края на 2020 г. обстановката е овладяна в известна степен и това дава отражение на нивото на безработица в общината към 31.12.2020г. - 5,2%, като с това се постига 5,7% средно годишно равнище.

 

Таблица 4 Влияние на COVID-19 върху нивото на безработица в община Казанлък

 

Рестриктивните мерки във връзка с COVID пандемията ускоряват процесите и в края на април 2020 г. се отбелязва драстично увеличение на броя на безработните лица и почти двойно нарастване на безработните под 29 г., т.е. младежката безработица. След отпадане на извънредното положение от 13.05.2020г. и разхлабване на част от противоепидемичните мерки, засегнатите сектори на икономиката се опитват да възстановят ритъма си на работа и наемат отново част от работниците и служителите си, но това компенсира в малка степен нарасналото равнище на безработица. Съотношението мъже/жени при регистрираните безработни лица от община Казанлък през периода 2016-2019 г. е 46:54. През 2020 г. това съотношение е 40:60. Във възрастовата структура динамиката на средногодишния брой регистрирани безработни лица за периода 2016-2020 г. е следната:

 

Таблица 5 Динамика по възрастова структура на регистрирани безработни в община Казанлък

През 2020 г. относителният дял на безработните млади хора до 24 г. е 5,2% при 5,5% през 2019 г., като проблемът с тяхната трудова реализация все още е един от най-сериозните на пазара на труда. Относителният дял на безработните над 50 години се е увеличил през 2020 г. до 33,0% в сравнение с 2019 г., когато е бил 30,9%.

Средногодишният брой безработни по професионален признак за периода 2016-2020 г. е както следва:

 

Таблица 6 Средногодишен брой безработни по професия

 

В структурата на безработните по професионален признак се наблюдава намаление в относителния дял на безработните без специалност, както и на безработните специалисти. Наблюдава се увеличение на дела на безработните хора с работническа професия от 26,8% през 2019 г. на 28,7% през 2020 г. През 2020 г. в структурата на безработните специалисти най-голям е делът на инженерно-техническите кадри – 41,9%, следвани от икономистите – 24,0% и специалистите от сферата на услугите – 13,3%.

 

Таблица 7  Средногодишен брой безработни по образование

 

През разглеждания период в образователната структура най-висок е относителния дял на безработните със средно образование, следван от тези с висше. След 2018 г. намалява делът на лицата с висше образование от 20,4% на 16,0%, а се увеличава делът на регистрираните безработни със средно образование от 57,4% на 64,1%. Относителният дял на регистрираните безработни лица с основно и по-ниско образование през 2019 г. почти запазва нивото си от 2018 г., но през 2020 г. намаляват относителните дялове и на двете групи безработни лица. Положителна се очертава тенденцията за намаляване на продължителността на регистрация на безработните лица. Данните сочат, че средната продължителност на безработицата през 2020 г. е 0,43 месеца, през 2019 г. е 0,78 месеца при 2,72 месеца през 2018 г., 3,01 месеца през 2017 г. и 9,78 месеца през 2016 г. Броят на дългосрочно безработните или т.н. „обезкуражени лица“ намалява от 652 през 2014 г. до 24 лица през 2019 г. В резултат на ограничителните мерки срещу Соvid-19 през 2020 г. броят им нараства до 41 лица. Отварянето на тунела под Шипка ще осигури „бърза лента” за още 32197 души икономическо активно население и ще увеличи броя му до 214000. Коефициентът на хората в активна възраст в административния район за 2018 г. (съотношение на броя на работната сила на възраст и броя на хората в същата възрастова група) е 57,1%, който е по-високо от средния за страната. Понастоящем в административния район са заети 105668 души, повече от ¼ от които в Казанлък. Безработицата в града е една от най-ниските в страната - 3,6%, а за 30-минутната зона е 5,3% през януари 2020 г. Трябва да се подчертае, че в зоната от 30 минути около Казанлък все още е достъпен голям резерв от човешки капитал - през януари 2020 г. все още има 2388 регистрирани като безработни в трудоспособна възраст, както и 44839 души, които в момента са икономически активни. В по-широките 45 минути в зоната цифрите са следните: 4308 регистрирани като безработни в трудоспособна възраст; 88599 понастоящем икономически активни.

Общият брой на компаниите в Казанлък е 3221 (22% от всички в областта). Най-голям дял имат микро и малките компании – 98,7%, които генерират 45% от нетните приходи и 35% от заетостта. Вторият дял е за средните компании – 1,05% и съответно 16% нетни приходи и 11% заетост. Делът на големите компании е 0,25%, с 39% от нетните приходи и 53% от заетостта.

 

публ. на 10.06.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220