ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

По данни на НСИ, през 2017 г., в предприятията са заети 27 479 лица. Спрямо 2016 година броят им е с 1 436 души повече от предходната година. В микро предприятията, заетите, спрямо предходната година, са с 45 души по-малко, а в средните с 226 броя. В големите предприятия има увеличение с 1 618 души, спрямо 2016 г. като общо заетите лица в тях представляват 54% от общия брой заети за 2017 г.

Групи предприятия според заетите в тях лица

Заети лица 2016 г. – бр.

Заети лица 2017 г. – бр.

Разлика

Общо

26 043

27 479

1 436

Микро до 9 заети

5 552

5 507

-45

Малки от 10 до 49

3 917

4 006

89

Средни от 50 до 249

3 358

3 132

-226

Големи над 250

13 216

14 834

1 618

Табл.4.:Групи предприятия в община Казанлък, според заетите в тях лица

Източник: ТСБ - Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”

В края на 2018 г., регистрираните безработни лица на територията на Дирекция „Бюро по труда“ - Казанлък (Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково, Николаево) са 1978, при 2484 души към декември 2017 г. Съответно равнището на безработица за предходната година е 5,5%, при 4,4% към декември 2018 г.

В община Казанлък броят на безработните към края 2018 г. е 1233 лица, а равнището на безработица е 3,58%. Безработицата в община Казанлък е по-ниска от средната за страната (6.1%) и за област Стара Загора (4,2%).

Към декември 2017 г., равнището на безработица в община Казанлък е било 3,55% т.е за разглеждания период се поддържат стабилно ниски стойности на безработните лица:

Табл.5. Равнище на безработица в община Казанлък 

 

Община Казанлък 

Ик. активни лица /бр./

Рег. безр. /бр./

Рег. безр. до

29 г. вкл. /бр. /

Рег безр. над 1 год. /бр. /

Равнище на безработица

към 31.12.2018 г.

34 403

1 233

224

48

3,6%

към 31.12.2017 г.

34 403

1 223

246

106

3,6%

             

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ -. Казанлък

Към 31.12.2018 г., младежите (до 29 години) представляват 18,2% от общия брой регистрирани безработни лица. Спрямо предходната година, младите хора са 20,1% от регистрираните безработни лица в община Казанлък.

Абсолютният брой на продължително безработните лица /над 1 година/ през отчетния период е намалял значително в сравнение с предходната година - от  106 безработни лица на 48 лица или в процентно съотношение делът на продължително безработните се е променил от 8,7% към дек. 2017 г. на 3,9% към дек. 2018 г.

 

публ. на 10.06.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220