КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ- проверка на обект: „Паянтови гаражи – 2 бр.“, поставени в УПИ XVII-за трафопост, квартал 52, по плана на гр. Казанлък, ул.“Бр. Бъкстон“

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 10.07.2015 г., длъжностни лица от Община Казанлък в състав:

  1. инж. Диана Георгиева Радкова – ст. експерт „РВЕ“;
  2. стр. техн. Иван Вълчев Иванов – гл. спец. „КР и АСК“

извършиха проверка на обект: „Паянтови гаражи – 2 бр.“, поставени в УПИ XVII-за трафопост, квартал 52, по плана на гр. Казанлък, ул.“Бр. Бъкстон“одобрен със Заповед №1137/09.08.1999 год.

При извършената проверка на място и по документи се констатира следното:

  1. На уличната регулационна линия, към ул.“Бр. Бъкстон“, в северозападния край на имота са поставени Паянтови гаражи – 2 броя. Единият гараж е метален  контейнер, а вторият е облицован с дървена обшивка и покритие също от ламарина. Поставени са върху подравнен терен и не са прикрепени трайно към земята;
  2. Имотът, на който са разположени гаражите, е собственост на Община Казанлък, съгласно АЧОС №2848 от 12.02.2015 г.;
  3. За обект: „Паянтови гаражи – 2 бр.“, поставени в УПИ XVII-за трафопост, квартал 52, по плана на гр. Казанлък, ул.“Бр. Бъкстон“, одобрен със Заповед №1137/09.08.1999 год., няма разрешение за поставяне по реда на чл. 56 от ЗУТ и Наредба 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък;
  4. За заетата от гаражите общинска площ няма сключен договор за отдаване под наем. В общинска администрация няма данни за собствеността на гаражите;
  5. Разположението на гаражите е показано в приложена към протокола окомерна скица.

С оглед на гореизложеното и на това, че собственика на Паянтови гаражи – 2 бр е неизвестен, настоящият констативен протокол се постави на обекта, чрез залепване, на таблото за обяви в Община Казанлък и се връчи на собственика на имота, в случая Община Казанлък.

Съставили:

1  Д. Радкова /п/

2. И. Иванов /п/

 

публ. на 10.07.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220