Местни избори 2023

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ
№ 1
376
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.07.2015 г., Протокол № 67

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, и във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ,

  Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за електрозахранване на Поземлен имот № 000667, находящ се в землището на гр. Казанлък, с ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за определяне на Трасе на подземен елeктропровод  за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 000667 от 2.432 дка, с начин на трайно ползване „Строителни материали“, собственост на „ДАНИ и СИМО“ ЕООД. Трасето преминава през следните поземлени имоти от Общинския поземлен фонд: ПИ: № 000011- полски път, публична общинска собственост, № 000174 – други селско-стопански територии, стопанисван от Общината, № 000276 - път IV клас, публична общинска собственост, в местност „Ормана“, землище град Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 с обща проектна дължина на трасето 604,03 метра и общ сервитут 2426.14 кв. метра.

4. Предварителното съгласие важи за срок от две години, считано от влизане в сила на решението.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

публ. на 21.07.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220