ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА БУЗОВГРАД-ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ
№ 1417
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал. 1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптична кабелна линия с. Бузовград – с. Горно Черковище, Община Казанлък“ от начална точка - съществуваща разпределителна касета в урбанизирана територия на с. Бузовград, западно от УПИ XI-615, кв.12 през имоти от КВС на с. Бузовград и КВС на с. Горно Черковище до крайна точка в урбанизирана територия на с. Горно Черковище източно от УПИ VI-777, кв.50.

2. Разрешава изработването на План-схема за далекосъобщителна мрежа към ПУП – план за регулация на с. Бузовград и с. Горно Черковище.

3. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

публ. на 06.10.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220