ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ В МЕСТНОСТТА “СТАРИТЕ ЛОЗЯ“ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАЗАНЛЪК

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ
№ 1424
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.09.2015 г., Протокол № 70

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, Схеми за водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и транспортен достъп и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот № 172224, местност „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, граничещ със следните Поземлени имоти: № 000046 – дере и  № 000078 - дере, на община Казанлък и № 172223 – лозе, частна собственост.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за отразяване в КВС на съществуващ полски път с площ от 518 кв.м, попадащ в общински имот - №000046, дере,  местност „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, Община Казанлък с ЕКАТТЕ 35167.

4. Предварителното съгласие важи за срок от две години, считано от влизане в сила на решението.

 

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

публ. на 06.10.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220