ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ,ПЛАН СХЕМИ ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЕНИНА

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ
№ 45
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 16.12.2015 г., Протокол № 3

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и схема на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 27499.11.16, местност „Саднята” в землището на с. Енина, община Казанлък, ЕКАТТЕ 27499, граничещ с Поземлени имоти: ПИ с ид. 27499.11.25, ПИ с ид. 27499.11.15,  ПИ с ид. 27499.11.31- ниви и ПИ с ид. 27499.632 –  дере, с цел промяна предназначението на земята от „Нива“ в индивидуално застрояване за „Рекреационна устройствена зона за вилен отдих“ – Ов1 с ниско свободно застрояване.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

публ. на 07.01.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220