ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН,ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА КАБЕЛНА МРЕЖА гр. Казанлък – с. Енина – гр. Крън – с. Хаджидимитрово – с. Шейново – отклонение за гр. Шипка – с. Ясеново – с. Голямо Дряново

на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията :

РЕШЕНИЕ
№ 16

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 16.
12.2015 г., Протокол № 3

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 2 от ЗУТ и чл.17а, ал.2 от ЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на оптична кабелна мрежа гр. Казанлък – с. Енина – гр. Крън – с. Хаджидимитрово – с. Шейново – отклонение гр. Шипка – с. Ясеново – с. Голямо Дряново“, с обхват землищата на: с. Енина, гр. Крън, с. Хаджидимитрово, с. Шейново, гр. Шипка, с. Ясеново и с. Голямо Дряново

2.  Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура – оптична кабелна мрежа, с териториален обхват следните землища: с. Енина, гр. Крън, с. Хаджидимитрово, с. Шейново, гр. Шипка, с. Ясеново и с. Голямо Дряново в полза на „НАСТЕК“ ООД, преминаващо през поземлени имоти публична общинска собственост, както следва:

В землището на с. Енина:

Поземлен имот № 27499.180.181 – с НТП: За местен път; Трайно предназначение: Територия за транспорт; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 27499.180.271 – с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 27499.183.68 – с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 27499.180.184 - с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 27499.123.104 – с НТП: За местен път; Трайно предназначение: Територия за транспорт; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 27499.123.107 - с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 27499.123.108 с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

В землището на гр. Крън:

Поземлен имот № 000176 – с НТП: За местен път; Трайно предназначение: Територия за транспорт; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 000178 - с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 000174 - с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 000535 - с НТП: Пасище; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот  № 000170 – с НТП: За местен път; Трайно предназначение: Територия за транспорт; Вид собственост: Общинска публична;

В землището на с. Хаджидимитрово:

Поземлен имот № 000130 – с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 000133 - с НТП: За местен път; Трайно предназначение: Територия за транспорт; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 000038 – с НТП: За местен път; Трайно предназначение: Територия за транспорт; Вид собственост: Общинска публична;

В землището на гр. Шипка:

Поземлен имот  № 000215 – с НТП: За местен път; Трайно предназначение: Територия за транспорт; Вид собственост: Общинска публична;

В землището на с. Ясеново:

Поземлен имот № 000146 – с НТП: За местен път; Трайно предназначение: Територия за транспорт; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 000121 - с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

Поземлен имот № 000195 – с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; Трайно предназначение: Земеделска територия; Вид собственост: Общинска публична;

Предварителното съгласие важи за срок от 1 /една/ година.

Председател на ОбС Казанлък /П/

Н. Златанов

публ. на 07.01.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220