Кой е длъжен да плаща такса за притежаване на куче?

Съгласно чл.116 от ЗМДТ за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

В какъв срок се подава декларацията?

(чл. 117 от ЗМДТ)

Собственикът подава декларация в 3-месечен срок от датата на придобиване на кучето.
 

Къде се подава декларацията?

В общината, на чиято територия е постоянния адрес/седалище на собственика.

Как се подава декларацията?

Всеки собственик подава декларация – образец, съгласно Приложение „3” от Наредба № 7 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Казанлък.

Какъв е размерът на таксата?

(На основание чл. 40 „б” от 26 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък)

·                     собственици с постоянен адрес/седалище в гр.Казанлък и всички останали населени места в Община Казанлък заплащат годишна такса в размер на 10,00 лева.

Преференции: Освобождаване от такса, както следва:

1. кучетата на инвалиди;

2. кучетата на самотни граждани над 70 годишна възраст;

3. служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;

4. кучетата използвани за научноизследователски и медицински цели;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета;

7. кучета с поставен микрочип – за първата година от регистрацията

 

В какъв срок се заплаща таксата за притежаване на куче?

(чл. 118 от ЗМДТ)

·                     таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март;

·                     за кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването;

·                     приходите се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета

Къде се заплаща таксата?

За Община Казанлък:

- лично – на касите /стая № 2 и стая № 3 на партерния етаж, стая № 10 на ет.5/ в Дирекция “Местни приходи”, находящи се в гр. Казанлък, бул. “Княз Ал. Батенберг“ № 4

- по банков път

Такса за притежаване на куче:
Общинска банка  АД Клон Пловдив

Офис Казанлък

Ул.”Орешака” № 1

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Код вид плащане: 44 80 13 – такса за притежаване на куче

За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба се налагат следните глоби:

На собственик на куче, който наруши изискване по чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 7 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на Община Казанлък приета с Решение № 217/09.07.2009 г., изменена с Решение № 306/24.07.2012 г., се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок. Ако след срока, даден в предписанието, кучето не бъде регистрирано съгласно чл. 15 от цитираната наредба, на нарушителя се налага глоба в размер на 200 лв. 

публ. на 22.02.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220