СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

През последните 5 години Община Казанлък увеличи пакетът на социалните услуги от 7 бр. на 14 бр. Открити бяха нови социални услуги като: Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с/без увреждания – 3 бр., Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Дневен център за възрастни хора с увреждания, по проект се предоставят услугите „Приемна грижа“, „Личен асистент“. По отношение ефективност, качество, достатъчност на предоставяните социални услуги може да се каже, че същите покриват основните потребности на потребителите, както и техните очаквания за подкрепата, която желаят да получат. Отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, а условията и материалната база са подходящи, както за предоставяните дейности, така и за целевите групи.

 

Социални услуги на територията на община Казанлък:

 

Ø  Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария

/гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий“ № 3, тел. 0431/6-34-70/

Услугите предлагат - предоставяне на храна; поддържане на хигиена в обитаваното помещение на патронирания от санитар; съдействие за снабдяване с необходими помощни средства; помощ в общуването и поддържане на социални контакти; подпомагане при оформяне на документи, помощ за социални и битови услуги; извършване на медицинска услуга от социалния работник, който е с медицинско образование; консултации по социални въпроси; занимания по интереси; социални контакти. За последните три години през социалните услуги са преминали следният брой потребители: 2013 г. - ДСП 478, ДЦСХ 37 и Обществена трапезария 42; 2014 г. - ДСП 436, ДЦСХ 34 и Обществена трапезария 45; 2015 г. ДСП 456, ДЦСХ 34 и Обществена трапезария 43.

 

Ø  Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ и Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/

/гр. Казанлък, Ул. „Петьо Ганин № 41, 0431/7-06-87, www.dcdu-kz.org/

Центровете предлагат дневни грижи за деца от 3 до 18 години и младежи над 18 години с физически и ментални увреждания; логопедични услуги; психологични услуги; рехабилитация; кинезитерапия; консултиране на семейства с деца и младежи с увреждания. Капацитет на ДЦДУ - 36 места, а на ДЦВХУ - 15 места.

 

Ø  Център за социална рехабилитация и интеграция

/гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25, 0878379261/

След проведен конкурс от страна на Община Казанлък центърът се управлява от СНЦ „Бъдеще за децата“ и предлага социална интеграция, работа със семействата, логопедична рехабилитация, психологична рехабилитация, социална рехабилитация, трудотерапия, работа за промяна на обществените нагласи, приложно изкуство, терапевтичен театър, хипотерапия. Капацитет 25 места.

 

Ø  Център за обществена подкрепа

/гр. Казанлък, Ул. „Войнишка” № 25, 0878379261/

След проведен конкурс от страна на Община Казанлък центърът се управлява от СНЦ „Бъдеще за децата“ и предоставя комплексна услуга за потребностите на деца лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца и родители преживели насилие, бременни жени с риск от изоставяне на децата си, самотни родители, социално слаби родители, деца с риск за отпадане от училище и проблемно поведение. Капацитет 60 места.

 

Ø  Защитено жилище за лица с леки умствени увреждания в с. Овощник

/ тел. 04342 20-37, 0897 041468 /

След проведен конкурс от страна на Община Казанлък ЗЖ се управлява от СНЦ „Оптима“. Екипна оценка на потребителите на всяко лице - индивидуални и групови програми за работа и социална интеграция; задоволяване на здравните потребности и утвърждаване на здравословния начин на живот; задоволяване на безопасна среда; задоволяване на образователни потребности; логопедична диагностика и терапия; задоволяване на културни, езикови, морални потребности и формиране на междуличностни отношения. Арт игри, трудотерапия и развитие на индивидуалните възможности на лицата. Организиране на свободното време на лицата – отдих, туризъм, балнеолечение и рехабилитация. Поддържане и стимулиране връзките на лицата с родители и близки. Подготовка за напускане на ЗЖ „Оптима” и самостоятелен начин на живот чрез обучение в самообслужване, социални и трудови умения. Капацитет 8 места.

 

На територията на общината вече са развити услугите за резидентна грижа. Към м. април 2016 г. функционират два ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и един ЦНСТ за деца и младежи без увреждания, както и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост. Всеки един от ЦНСТ е с капацитет 12+2, а ЗЖ с 8. След проведен конкурс е подписан договор между Община Казанлък и Фондация „Сийдър“ за възлагане на управлението на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Фондация „Сийдър“ предоставя социалните услуги в трите ЦНСТ и ЗЖ, считано от 01.11.2015 г.

Ø  Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

/гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“ №34/

Защитеното жилище е предназначено за лица с увреждания над 18 г., които са самостоятелни в обгрижването си. Гарантира се правото им на среда, близка до семейната и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Мултипрофесионален екип от специалисти: ключов социален работник, трудотерапевт, социални терапевти - детегледачи, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, лекар-педиатър, педагози. Капацитет 8 места.

Ø  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания

/гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ № 54А/

Заменена е институционалната грижа с такава, близка до семейната среда в общността. Капацитет 12+2 места. Мултипрофесионален екип от специалисти: ръководител-екип, ключов социален работник, социални терапевти - детегледачи, рехабилитатори, медицински сестри, лекар- педиатър, психолози, педагози и др.

 

Ø  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 2 бр.

/гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин“ № 54 и кв. „Васил Левски“ № 34А/

ЦНСТ са предназначени за деца и младежи с увреждания, които не са самостоятелни в обгрижването си. Заменена е институционалната грижа с такава, близка до семейната среда в общността. Капацитет за всеки център 12+2 места. Мултипрофесионален екип от специалисти: ръководител- екип, ключов социален работник, социални терапевти - детегледачи, рехабилитатори, психолози, педагози, лекар – педиатър, медицински сестри и др.

Разкритите социални услуги резидентен тип, както и дейността на социалните услуги в общността ДЦДУ, ДЦВХУ, ЦОП, ЦСРИ са доказателство за адекватна социална политика, водена от ръководството на Община Казанлък и гарантират в голяма степен успешното провеждане процеса на деинституционализация. Съществуващите социални услуги в община Казанлък са насочени към децата с увреждания и техните родители, които са една голяма рискова група. Новоразкритите социални услуги от резидентен тип, създават условия на живот в среда, близка до семейната за определен брой деца и младежи, като се гарантира индивидуална грижа за ползвателите.

 

Ø  Приемна грижа

/гр. Казанлък, ул. „Войнишка” № 25 , 0878799373/

На 11.12.2015 г. е подписано Споразумение за партньорство между Община Казанлък и АСП за предоставяне на услугата „Приемна грижа“ за следващия период от декември 2015 г. до юли 2018 г. Община Казанлък е доставчик на услугата „Приемна грижа” по проект „Приеми ме 2015", BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Към 01.06.2016 г. има 14 професионални приемни семейства и настанени 12 деца.

 

Ø  Дом за стари хора „Маргарита Асебо”

/гр. Казанлък, ул. „Петьо Ганин” № 52, 0431/6-22-09, http://dsh1.kazanlak.com /

 

Капацитет 122 души. Осигурява се:

-         Рационално хранене при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите.

-         Задоволяване на здравните потребности на настанените лица - задоволяване на потребности от рехабилитация.

-         Социална дейност, включваща индивидуална социална работа с всеки домуващ, групова социална работа, организиране на културни мероприятия и екскурзии, възможност за самостоятелно организиране на свободното време, осигуряване възможност на потребителите за личен контакт със семейството, приятели и др. лица.

Ø  Дом за възрастни хора с деменция „Димитър Папазов”

/гр. Казанлък, ул. „Маньо Стайнов” №11, 0431/6-22-80 /

Капацитет 70 души. Предлагани услуги:

-         качествено комунално-битово обслужване;

-         осигуряване на питателна и разнообразна храна, диетично хранене и меню по избор;

-         осигуряване на медицинско обслужване в заведението и при нужда в специализирано медицинско заведение;

-         организиране на свободното време, индивидуални и групови занимания, излети, разходки, занимателни игри и др.

През 2015 г. Община Казанлък положи усилия със средства от общинския бюджет да ускори процеса по пускане в експлоатация на новопостроената, но недовършена сграда на Дом за възрастни хора с деменция. Това позволи пребазирането на социалната услуга и преместването на потребителите при много по-добри материални условия за живот.

Ø  Дом за стари хора

/гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг" № 220, 0431/6-45-79, http://www.dsh3-kz.org/

Капацитет 62 души. Предлагани услуги:

-         Рационално хранене при отчитане на хранителните потребности и личния избор на потребителите.

-         Задоволяване на здравните потребности на настанените лица - задоволяване на потребности от рехабилитация.

-         Социална дейност, включваща индивидуална социална работа с всеки домуващ, групова социална работа, организиране на културни мероприятия и екскурзии, възможност за самостоятелно организиране на свободното време, осигуряване възможност на потребителите за личен контакт със семейството, приятели и др. лица.

Ø  Клубна форма на социални услуги:

-     Клубове на хора с увреждания, на хора със зрителни затруднения, на хора със слухови затруднения, на военно-инвалиди - 4 бр.

-     Клубове на пенсионера - 18 клуба общо, от които 17 в населените места и 1 клуб в общинския център гр. Казанлък

В периода от 01.05.2015 г. до 30.10.2015 г. бе реализиран проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общинските структури“, по приоритетна област „Демокрация, права на човека и добро управление“, приоритетно направление „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“. Работи се пряко с местните и регионални структури за решаване на конкретни казуси на деца и семейства в риск в контекста на стартиралия процес деинституционализация на деца.

 

По отношение на услугите, предоставяни в домашна среда, вид услуги с голяма обществена значимост и предпочитани от страна на потребителите към м. април 2016 г., Община Казанлък като бенефициент, реализира проект „Независим живот в община Казанлък” по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

На първи етап от проекта се предоставя социална услуга „Личен асистент“ на 36 потребители, а на втори етап (от м. юни 2016 г.) – на още 49. Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последствията на социално изключване и бедността, подобряване достъпа както до основни социални, така и здравни услуги. Грижата следва да бъде дългосрочна чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги с оглед гарантиране на качеството на живот, независимост и достойнство. Особено важно е взаимното допълване на грижи и услуги в домашна среда. Срок на изпълнение на проекта - 22 месеца, през които хора с трайни увреждания и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване ще получават грижи, адекватни на индивидуалните им потребности.

публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220