МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 

Община Казанлък провежда последователна и целенасочена политика на подкрепа за младите хора и насърчаване на тяхното личностно и професионално развитие и подпомага реализацията на идеите, проектите и инициативите на младите хора, чрез финансов инструмент, приложение на Общински бюджет- т.н. ,,Младежки календар“ в размер на 20 000 лв. годишно.

 

Младежки дом, гр. Казанлък

/ул. „Капрони“ 1И/

През 2014 г. по проект ,,Красива България“ бе изцяло обновена сградата на Младежки дом, гр. Казанлък. Младите хора от общината вече припознават Младежки дом като свое любимо място, където Младежки общински съвет, младежки и НПО организации се събират да работят и обсъждат  различни идеи и провеждат своите инициативи и кампании.

Сградата на Младежки дом се използва от Младежки общински съвет за провеждане на ежеседмичните си заседания, на които се обсъждат идеи за проекти и инициативи и тяхната възможност за реализация.

Младежки организации от община Казанлък използват помещения в сградата за провеждане на презентации, обучения, заседания и др. Две от помещенията са отдадени под наем на спортни клубове за ежеседмични тренировки. В една от залите се помещава Младежки медиатор, назначен по програма „Активиране на неактивните лица“, който има важната задача да идентифицира и мотивира млади хора и да ги насочва към Дирекция „Бюро по труда“. Зала в сградата на Младежки дом е отдадена под наем и на Сдружение „Жените на Казанлък“.

Най-голямата зала в Младежки дом (т. нар. Многофункционална зала) е пригодена за събития с капацитет 120 седящи места (и 50 правостоящи) и е активно използвана от организации, клубове, частни лица, които я наемат под наем.

Дворът на Младежки дом активно се използва от младежките структури за сбирки и провеждане на съвместни инициативи с учениците от училищата.

На територията на общината действат 8 младежки сдружения и неправителствени организации:

 

1.Младежки Общински Съвет

Младежки общински съвет (МОС) представлява неформална структура на младите хора от община Казанлък, функционираща към общинска администрация. Основната задача на този орган е да се повиши чуваемостта за проблемите и нуждите на младежите и да се намерят конкретни решения на наболели проблеми.

В изпълнение на Закона за младежта, в началото на всяка календарна година, Общински съвет - Казанлък разглежда и приема Годишна общинска програма за младежта. Приоритетите в програмата са в унисон с приоритетите, залегнали в Националната стратегия за младежта.

 

Адрес: гр. Казанлък, Община Казанлък, бул. "Розова долина" 6; Младежки дом, ул. “Капрони” 1И

 

Тел: 0889 991 089 /координатор/

E-mail: mos-kazanlak@abv.bg 

 

2. Национална организация на скаутите в България- Регион Казанлък

Способства за развитието на младите хора, подкрепя осъществяването на техните физически, интелектуални, социални и духовни способности, като съзнателни и отговорни за делата си граждани и добри членове на обществото, като членове на техните местни, национални и международни общности.

Дейности: Походи, лагери, други мероприятия свързани с околната среда, сформиране на свой патрул, обучения.

 

Регионален водач на област Стара Загора: Радослав Димитров

 

Телефон: 0896 427 250

 

Е-mail: dimitrov390@gmail.com

 

 

3. Сдружение „Младежки център за развитие - Взаимопомощ“

Младежка организация по закона за младежта е СНЦ ,,Младежки център за развитие-Взаимопомощ” - национална неправителствена младежка структура. Регистрирана в националната информационна система за младежта. Сдружението има двустепенна структура - национална и клубна. Предметът на дейност на Сдружение „Младежки център за развитие – Взаимопомощ“ от 2009 година е основно в насока европейско доброволчество чрез акредитация за ЕДС от Европейската Комисия (2012-BG-28). Организацията е член и на Национален Младежки Форум-България, най-голямото младежко обединение в страната, член на Европейски младежки форум.

Председател: Мария Славова

Адрес: гр.Казанлък, ул.Искра 22

Телефон: 0899 307 090

E-mail: ydcma2004@gmail.com

 

Интернет страница: http://www.ydcma.org/

 

4. „Фондация Дон Боско България“ - клон Казанлък

Фондация „Дон Боско България” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява общественополезна дейност в гр. Стара Загора и в гр. Казанлък. Подпомагане на възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на нуждаещите се деца, младежи и възрастни.

Сътрудничество с други организации, имащи подобни приоритети. Срещи, разговори, беседи, семинари, обучения, екскурзии, лагери, спорт, благотворителност.

Управител на клон Казанлък: Петр Немец

 

E-mail: petr.nemec@mail.bg

 

Координатор: Мартина Станева – Антонова

 

E-mail: martinastaneva@donboskobg.org

 

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Пейо Яворов“  13

 

Телефон: 0431/ 62115; Мобилен: 0886 828 089

 

Интернет страница: http://www.fondaciadonboskobg.org/

 

 

5. „Юнайтед авангард артист“

Основен приоритет е да развие и популяризира работата с доброволци, социалното включване и гражданската активност, способства за развитието на младите хора, като ги насърчава да развият своите физически, творчески и духовни качества.

Области на дейност - фотография, театър, кино, авангардни проекти.

 

Председател: Румен Сомов

 

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Славянска“ № 8, ет. 4, ап. 6

 

Телефон: 0896 737 933

 

E-mail: somarumen@abv.bg

 

Интернет страница: https://armdob.org/united-artist/

 

 

6. СНЦ ,,М.И.В.“ - Мотивация, инициативност, вдъхновение

Основни цели са да съдейства за развитие на гражданското общество, да активизира младите хора да реализират инициативи, свързани с важни и обществено значими теми.

Сфера на дейност - младежки дейности, околна среда, образование, подпомагане на хора с увреждания, култура.

 

Председател: Мартин Михалев

 

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Тулово“ № 9, вх. В, ап. 24

 

Телефон: 0878 999 607

 

E-mail: m.i.v.kazanlak@abv.bg

 

 

7. СНЦ "Резонанс"

Основна цел е формирането и реализирането на адекватна младежка политика, реализиране на проекти, повишаване и обогатяване на културните изяви на местно и национално ниво, подпомагане получаването на знания и умения в областта на различите сфери на изкуството, популяризиране и стимулиране на доброволчеството.

Сфера на дейност - организацията работи за приобщаване на студентите към съвременните информационни технологии, изучаване, съхраняване и популяризиране на българското културно наследство.

Работи съвместно с други организации, сдружения и младежи. Сдружението обединява СНЦ „Зелена светлина в България“, СНЦ „Клуб за спорт и приключения Свободен Елемент“.

 

Представително лице: Станислав Петканов

 

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Тракия“ № 5, вх. Е, ет. 4, ап. 83

 

Телефон: 0896 735 867

 

E-mail: snc.rezonans@gmail.com

 

 

8. Сдружение „АТЕЛИЕТО-2010“

„Ателието-2010“ работи в сферата на формиране на креативни умения в областта на изкуството, културата, науката и образованието. Запазване на народните художествени занаяти и тяхното популяризиране. Целевите групи, към които са насочени дейностите на организацията са деца и младежи.

Сфера на дейност – създава стратегии и осъществява инициативи от регионален, национален и международен мащаб в областта на изкуството, науката, културата и образованието.

 

Председател: Ваня Запрянова

 

Адрес: гр. Казанлък, ул. „Орешака“ № 6

 

През годините се реализират различни по обем и съдържание младежки инициативи и проекти с участието на млади хора от община Казанлък. Част от тях се надграждат всяка година и се превръщат в ежегодни традиционни дейности, организирани от млади хора за млади хора. Реализираните инициативи, кампании и проекти са в областите социални дейности, еко инициативи, чествания на различни световни дни, развлекателни прояви.

Едни от най-успешните социални инициативи са благотворителни ежегодни, на които МОС помагат на деца в нужда, чрез провеждане на концерти, продажба на мартеници и картички.

Едни от най-значимите еко инициативи се провеждат от МОС и СНЦ „МЦР Взаимопомощ“.

СНЦ „МЦР Взаимопомощ“ ежегодно, с подкрепата на Община Казанлък, провежда инициатива „Еко фестивал“, на която се събират хора от България и чужбина.

По отношение на отбелязването на различни Световни и национални дни и празници, като Световен ден за борба със СПИН, Световен ден за борба с тютюнопушенето, Ден на народните будители, Международен ден на доброволеца и др., младежките структури организират и провеждат, със съдействието на Община Казанлък, кампании, инициативи и хепънинги.


 

публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220