ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортна инфраструктура

 

Географското местоположение на община Казанлък в централната част на страната й осигурява връзки към основните транспортни маршрути, свързващи източната, западната, северната и южната част на България и Балканите. Изградената пътна и железопътна инфраструктура свързват Казанлък с всички части на страната, като осигуряват установените икономически, социални и културни връзки.

Общинският център Казанлък се намира на 194 км от София и на 185 км от Бургас. Той е важен кръстопът – тук се пресичат първокласните пътища София-Бургас и Стара Загора-Велико Търново. До столицата – София – може да се стигне с автомобил за 2 часа и 20 минути, до най-големия регионален център - Пловдив за 1 час и 20 минути, до областния център Стара Загора за половин час.

Обезпечени са и връзките с пристанищата Бургас и Варна, както и с пристанище Русе на р. Дунав.

Предстои стартирането на нов мащабен транспортен проект - Тунел Шипка, който ще осигури най-краткият маршрут от Истанбул до река Дунав.

Важна роля за транспортната свързаност на Казанлък в европейски план има Коридор IX „Хелзинки - Виборг-Санкт Петербург – Псков – Киев – Любашивка – Кишинев – Букурещ - Стара Загора - Александруполис”, свързващ Северна Европа с Югоизточна Европа, който премината през територията на общината.

По отношение на свързаността в Европа значение имат също Коридор IV „Дрезден-Будапеща-Видин-София-Пловдив-Истанбул“, Коридор VIII „Дуръс-София-Пловдив-Стара Загора-Варна/Бургас“ и Коридор X „Залцбург-Белград-Пловдив-Истанбул” (който преминава в България по трасето на коридор IV), които свързват Западна/Централна Европа и Адриатика с черноморските пристанища на България и Турция.

В непосредствена близост до града е пресечната точка на първокласни пътища I-5 (Русе-В. Търново-Казанлък-Стара Загора-Хасково-Кърджали-ГКПП Маказа) и I-6 (ГКПП Гюешево-Кюстендил-София-Карлово-Казанлък-Сливен-Бургас), съответно с ориентация север-юг и изток- запад, които са основните транспортни артерии на националната пътна мрежа обслужващи територията на общината. Община Казанлък има удобни транспортни връзки до следните пристанища: Пристанище Бургас (Черно море) - 190 км; Пристанище Русе (река Дунав) - 195 км; Пристанище Александруполис (Егейско море) - 270 км. Транспортната мобилност е функция на транспортната свързаност, степента на изграденост и експлоатационното състояние на транспортната инфраструктура и организацията и честота на обслужването на територията на населените места с обществен пътнически транспорт.

 

Пътна инфраструктура
 
Дължината на изградената мрежа от републикански пътища на територията на общината е 100.2 км и включва:
► участъци от първокласните републикански пътища І-5 и І-6, преминаващи през територията на общината;
► участък от второкласния път ІІ-56;
► отсечки от третокласните пътища ІІІ-608, ІІІ-5601, ІІІ-5005.

 

Пътищата от републиканската пътна мрежа осигуряват транспортните връзки с национално и регионално значение. Гъстотата на републиканските пътища на територията на общината е 15,8 км/100 кв. км, като тя е по-ниска от средната за област Стара Загора (17.3 км/100 км2) и тази за страната (17.8 км/100 км2). Първокласните пътища І-5 (Русе-В. Търново-Казанлък-Ст. Загора-Хасково-Кърджали-ГКПП Маказа) и І-6 (ГКПП Гюешево-Кюстендил-София-Карлово-Казанлък-Сливен-Бургас), представляват главнитранспортни артерии на републиканската пътна мрежа. Те обезпечават транспортната свързаност на общината, както в национален, така и в международен план. Участъците от двата пътя на територията на общината са в добро състояние към настоящия момент. Второкласния път ІІ-56 (Шипка-Павел баня-Раковски-п.в. „Пловдив изток”-Асеновград) свързва първокласните пътища І-5 и І-6 и представлява директна транспортна връзка между община Казанлък и областен център Пловдив. Дължината на участъка намиращ се на територията на общината е 9.8 км. В Общия устройствен план на община Казанлък е проектиран обходен път западно от гр. Казанлък, осъществяващ връзка между първокласните републикански пътища 5 и 6, както и връзка с планираното трасе към тунела под връх Шипка. Общинските пътища съдействат за извършването на основните обслужващи функции в рамките на общината. Те осигуряват прекия транспортен достъп до всички населени места в общината, които са извън обхвата на републиканската пътна мрежа. Дължината на общинската пътна мрежа на територията на общината е 88.3 км, а средната ѝ гъстота е 13.9 км/ 100 кв. км. В периода 2014-2020 г. общината е инвестирала значителен финансов ресурс за ремонт и асфалтиране главно на улици в град Казанлък и някои от по-малките населени места, с цел подобряване мобилността на населението в тях. Общата дължина на уличната мрежа в населените места на общината е 411 км. Дължината на уличната мрежа в гр. Казанлък е 94 км. 

За ремонт и рехабилитация на общински пътища, улици, тротоари и паркинги в периода 2014-2019 г. са изразходвани средства в размер на 10 280 140,81 лева, както следва:
2014 година (обща стойност 740 397 лв.) в т.ч.:
- За град Казанлък – 609 466 лв. за асфалтиране и преасфалтиране на приблизително 8000 кв. м. в 10 обекта;
- За останалите населени места в общината – 130 931 лв. за изкърпване, чакълиране и асфалтиране на приблизително 8145 кв. м. в 11 обекта.
2015 година (обща стойност 2 340 388,59 лв.) в т.ч.:
- За град Казанлък – 1 466 435,30 лв. за асфалтиране и частично изкърпване на приблизително 42 030 кв. м. в 27 обекта;
- За останалите населени места в общината – 873 953,29 лв. за асфалтиране и преасфалтиране на приблизително 33635 кв. м. в 31 обекта
2016 година (обща стойност 2 458 755,78 лв.) в т.ч.:
- За град Казанлък – 827 873,92 лв. за асфалтиране на приблизително 18 458 кв. м. в 14 обекта;
- За останалите населени места в общината – 130 931 лв. за асфалтиране и реконструкция на улични кръстовища на приблизително 24 945 кв. м. в 26 обекта.
2017 година (обща стойност 2 471 549,87 лв.) в т.ч.:
- За град Казанлък – 1 682 070,99 лв. за асфалтиране, ремонт и реконструкция на тротоари и частично изкърпване на приблизително 43 162 кв.м. в 18 обекта;
- За останалите населени места в общината – 789 478,88 лв. за асфалтиране, преасфалтиране, ремонт на кръстовище на приблизително 22 750 кв. м. в 28 обекта.
2018 година (обща стойност 1 461 416,77 лв.) в т.ч.:
- За град Казанлък – 846 375,90 лв. за асфалтиране и частично изкърпване на приблизително 12 345 кв. м. в над 10 обекта;
- За останалите населени места в общината – 615 040,87 лв. за асфалтиране и чакълиране на приблизително 16 300 кв. м. в 18 обекта.
2019 година (обща стойност 807 633 лв.) за ремонти по улици за около 13 000 км, от които броя на улиците е 51 бр. в т.ч.
- За град Казанлък – 457 633 лв. за асфалтиране, подмяна на калдъръмена настилка, изграждане на пътно платно и облагородяване на междублоково пространство в 4 обекта;
- За населените места в община Казанлък – 350 000 лв. за асфалтиране на 11 броя улици (в селата Бузовград, Долно Изворово, Копринка, Кънчево, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Шейново, Ясеново и в гр. Крън и гр. Шипка).
 
На територията на община Казанлък функционират общинска, областна и републиканска транспортни схеми, чрез които се покриват част от нуждите от обществен транспорт на населението. Автобусните линии са градски, междуселищни и междуградски.
 
Автобусните линии за превоз на пътници с обществен транспорт са следните:
 
► Общинска транспортна схема:
- Казанлък - Копринка;
- Казанлък - яз. Копринка;
- Казанлък-Копринка през фабриките;
- „Арсенал”- Копринка;
- Казанлък- с. Черганово;
- Казанлък-Черганово до фабриките;
- „Арсенал”-Черганово;
- Бузовград-Казанлък-Крън-Енина”;
- Бузовград-Казанлък-Енина-Крън”;
- Казанлък-Арсенал-Крън”;
- Казанлък-Индустриална зона-Енина-Крън;
- Бузовград-фабриките-Енина-Крън;
- Казанлък-Шипка;
- Хаджидимитрово-„Арсенал”;
- Шипка-„Арсенал”;
- Шейново-„Арсенал”;
- Казанлък-фабриките-Шипка;
- Казанлък-Ръжена;
- Казанлък-бани Овощник-Ръжена;
- Казанлък-Капрони-Ръжена;
- Казанлък-фабриките-Ръжена;
- Казанлък-ТПК-Ръжена;
- Казанлък-Горно Черковище;
- Казанлък-Капрони-Горно Черковище;
- Казанлък-Средногорово;
- Казанлък-Горно Изворово;
- Казанлък-Арсенал-Горно Изворово;
- Казанлък-Г. Дряново-Ясеново-Казанлък;
- Казанлък-Арсенал-Ясеново.
 
► Областна транспортна схема:
- Стара Загора – Казанлък;
- Стара Загора – Мъглиж - Казанлък;
- Казанлък – Юлиево;
- Казанлък – Ягода;
- Казанлък – Радунци;
- Казанлък – Осетеново;
- Казанлък – Павел Баня;
- Казанлък – Конаре;
- Казанлък – Стара Загора, през Ръжена.
 
► Републиканска транспортна схема:
- София – Казанлък;
- София – Шипка;
- Варна – Казанлък;
- Велико Търново – Казанлък;
- Пловдив – Казанлък;
- Кърджали – Казанлък;
- Казанлък – Свиленград;
- Казанлък – Нова Загора;
- Казанлък – Гоце Делчев;
- Казанлък – Китен.

Предвижда се изграждането на велоалея от гр. Казанлък до яз. Копринка, която е основа за добавяне на велотуризма към останалите разнообразни алтернативи за туризъм в общината и като добро съчетание с еко туризма, както и велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка (продължение на съществуваща алея до предвидения за изграждане туристически комплекс „Светът на траките“), като ще се създаде нова възможност за мобилност на територията на общината.

По проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък- Етап 2“ е планирано изграждането на велоалея по бул. „Н. Петков“, която ще се свърже с велоалеята към с. Овощник, като част от мерките за по-екологичен градски транспорт. По същият проект са закупени 7 електробуса, които обслужват превозите по цялата градска мрежа в гр. Казанлък. С новите превозни средства вътрешния градски транспорт в Казанлък е по-екологичен. Общината разполага с 3 броя училищни автобуси и превозва децата от населените места без училище до средищните училища.

Железопътна инфраструктура
 
Главните жп линии като част от инфраструктурата на TEN-T мрежата осигуряват интеграцията на жп мрежата на страната с тази на съседните страни. В пространствено отношение те имат важно значение за интегрирането на територията както в национален, така и в европейски мащаб. Чрез тях се осигурява достъпът до пристанищата, летищата с международно значение, както и връзките между големите градски центрове, включително столицата. Общините, обслужвани от тези жп линии, имат възможности за комуникации на по-високо териториално ниво, съответно по-добри възможности за развитие. В тази група попадат 20 броя общини от Югоизточния регион, включително и община Казанлък. През община Казанлък преминава трета главна железопътна линия (София-Карлово-Варна/Бургас). Участъкът от линията на територията на общината е с дължина 35.332 км и се обслужва от три гари и една спирка. Гарите Тулово и Дъбово, намиращи се в съседната община Мъглиж, предоставят връзки с четвърта главна жп линия (Русе-Ст. Загора-Кърджали-Подкова), което осигурява добра железопътна свързаност на община Казанлък във всички посоки. От 2010 г. се осъществяват редовни превози на товари от Централна Европа до Турция и обратно от една от най-големите жп компании в Европа - Rail Cargo Austria, чрез базата на Товарна жп гара – Стара Загора. На територията на общината са разположени следните експлоатационни пунктове: гара Казанлък, спирка Голямо Дряново, гара Дунавци и гара Черганово. Гара Казанлък обслужва бързи и пътнически влакове. Техническото състояние на участъка от жп линията София-Бургас е в добро експлоатационно състояние и в периода до 2035 г. не се предвижда подготовка или изпълнение на проекти за развитие на железопътната мрежа на територията на община Казанлък.
 
Въздушен транспорт
 
Международното летище Пловдив се намира на 120 км от гр. Казанлък и може да обслужва превози на туристи до района.
 
Летище Казанлък е разположено на 2 км. от гр. Казанлък, по пътя за кв. Казанлъшки минерални бани. Летателна площадка Казанлък е летище в Централна България, близо до село Овощник. Разполага с писта за излитане и кацане върху грунд с дължина 600 м. и ширина 25 м., която може да се използва от самолети с максимална излетна маса до 5700 кг. Летището има дълга история в българската авиация. То е създадено преди Втората световна война и дълго време се използва от българските военновъздушни сили като учебна база. По-късно става основен център за подготовка на парашутисти, като през 1980 г. на него е проведен XV Световен шампионат по парашутизъм.
В момента Летище Казанлък е частно летище, с отлична база за практикуване на всякакви видове въздушни спортове. В ОУП на общината тази територия остава със статут „терен за транспортна инфраструктура“ с оглед възможности за бъдещо развитие. Базата предоставя възможност за свободното време на хора, любители на силните и екстремни усещания, чието хоби са летенето и парашутизмът. Извършват се спортни полети за скокове на парашутисти, практикува се безмоторно летене, парапланеризъм и делтапланеризъм. Предоставя се възможност за разглеждане забележителностите на град Казанлък от въздуха, като полетът включва излитане от летище “Казанлък”, кръжене над града, след което се отправя към връх Шипка, където има възможност да се наблюдават обектите на Национален парк-музей “Шипка-Бузлуджа”. Може да се търси обвързване на дейността на летателната площадка с възможностите за туризъм в общината. На връх Шипка има действаща хеликоптерна площадка. Територията на община Казанлък е сравнително добре подсигурена с инфраструктура в транспортно – комуникационно отношение. На територията на общината преминават шест пътя от републиканската пътна мрежа (I-5, I-6, II-56, III-608, III-5601и III-5005) и една главна ж.п. линия от железопътната мрежа на страната. Като необходимост се очертава изграждането на обходен път на град Казанлък, който ще провежда транзитния трафик между Северна и Южна България през планирания с проект от АПИ и община Казанлък тунел под Шипка. Общинските пътища подсигуряват необходимите транспортни връзки между урбанизираните територии и са в приемливо състояние. Констатираните неравности и частични разрушения по настилката, както и пропаданията на пътното платно по общинските пътища е необходимо да търсят подобрение на експлоатационното състояние в периода 2021-2027, за да осигурят ежедневните пътувания на местното население - трудови, културни, до училището, болницата, медицинския център.
публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220