ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Поради богатите водни ресурси, на територията на община Казанлък са изградени няколко големи водоизточника. В района на с. Ръжена е изграден водоизточник “Ръжена”, състоящ  се от 11 бр. БПС от шахтови кладенци в терасата на р. Тунджа, с общ експлоатационен дебит около 280 л/с. Водоизточник “Дунавци” се намира в землищата на с. Ясеново и Шейново и се състои от дренаж “Дунавци - запад”, изграден през 1954 г. (преустроен през 1969 г.), кладенци “Дунавци - изток” (5 бр. ШК и 5 бр. ТК - на самоизлив)  и дренаж “Дунавци - център”, изграден през 1987 г. Водоизточникът осигурява питейна вода  за  девет села в общините Казанлък и Мъглиж и за град Стара Загора.

Водопроводна мрежа на гр.Казанлък

Град Казанлък се водоснабдява от следните водоизточници:

  • Търничене-9бр.ШК и дренаж „Тъженска река”
  • Габарево-5бр.ШК и 4бр.ТК и резервоар 500 куб.м.
  • Сахране-2бр. дренажи и 3бр.ШК.
  • Северни кладенци-дренаж „Розите” 2бр.ШК
  • Тунджа запад-4бр.ШК ,4бр.ТК , ПС-2бр,резервоари 2 бр.

            Посредством външни водопроводи и централна помпена станция с ЧР и  хлораторно, водните количества от водоизточниците се довеждат до напорните водоеми,захранващи висока,средна и ниска зона на водопроводната мрежа на гр.Казанлък

  • водоем висока зона V=9000куб.м.,Нхр=445,00
  • водоем средна зона V=1600куб.м.,Нхр=414,70
  • водоем ниска зона V=7000куб.м.,Нхр=380,10

            Дължина на външните водопроводи по вид тръби-63508м.

            Дължина на вътрешна водопроводна мрежа - 84600м.

 

Водопроводна мрежа гр.Крън

            Гр.Крън е водоснабден от дренаж „Малък Хаджиевец” и 4 бр. БПС от тръбни кладенци. Водопроводната мрежа е зонирана:

  • висока зона  - НР V=600 куб.м.,Нхр.=486,20
  • ниска зона    - НР V=200 куб.м.,Нхр.=469,20

            Външна водопроводна мрежа -5946м.

            По вид тръби и диаметри:етернит –ф150,ф200-5946м.

            Вътрешна водопроводна мрежа -11211м.

 

Град Шипка

            Гр.Шипка се водоснабдява гравитачно от 6 бр.каптажи-„Доганищица”,”Димовец”,”Руските каптажи”,”Селския” построени преди 1930г. и „Крайна варовита”-горен,”Крайна варовита долен” построени до 1964г.

            Водоеми – 2 броя:

            Напорен резервоар „Доганищица” –Нхр.=643,13

            Напорен резервоар „Храм паметник Шипка” Нхр.=621,60

            Външна водопроводна мрежа – 6251м.

            Вътрешна водопроводна мрежа – 12421м.

Село Бузовград

Водоснабдяването на с.Бузовград се осъществява от водопровод „Дунавци”ф630мм захранен от водоизточници „Дунавци-запад” Нхр.=434,10 ; „Дунавци център” Нхр.429,50;

Дунавци изток” Нхр.=430,00;”Сатма бунар”Нхр.=431,40. Посредством отклонение ф200мм водата постъпва в напорен резервоар с обем V=140куб.м. Нхр.=384,50.

            Външен водопровод – 1400м.

            Вътрешна водопроводна мрежа – 9830м.

Село Голямо Дряново

            Водоснабдяването се осъществява от два водоизточника- „Синар дере” каптаж – гравитачно  и „Теке бунар” дренаж –помпено.

Водата от двата водоизточника постъпва в напорен резервоар с V=200 куб.м.Нхр.=463,10.

            Външна водопроводна мрежа – 6383м.

            Вътрешна водопроводна мрежа – 4933м.

Село Горно Изворово

            Водоснабдяването се осъществява гравитачно от два водоизточника и водоем:

            „Баш бунар” – дренаж Нхр.=728,50

            „Стената” –каптаж Нхр.=728,50

            Напорен резервоар  V=70куб.м. Нхр. 6725,10

            Външен водопровод -44м.

            Вътрешна водопроводна мрежа – 4522м.

Село Горно Черковище

            Водоснабдяването се осъществява от шахтов кладенец и помпена станция. Водата постъпва посредством  ОШ /облекчителна шахта/ с V=25 куб.м. в напорен резервоар   V=300 куб.м. ,Нхр.=445,50.

            Външна водопроводна мрежа – 5379м.

            Вътрешна водопроводна мрежа 8820м.

Село Долно Изворово

             Водоснабдяването се осъществява чрез 3броя дренажи - 2бр.”Алтене” и „Алтене изток” и 1бр.”Аричеир” и 3 броя напорни водоеми V=100 куб.м. Нхр.=641,70;V=120 куб.м. Нхр.635,30; V=20 куб.м. Нхр.=633,30.

Външни водопроводи – 7293м.

Вътрешна водопроводна мрежа 2171м.,експлоатирана от ВиК.

Село Дунавци

            Водоснабдяването е гравитачно от водоизточник „Сатма бунар”-каптаж Нхр.=431,40

Полезно използвана вода – 24379 куб.м./год.  Загуби 53,48%.

Външна водопроводна мрежа – 1123м.

Вътрешна водопроводна мрежа 7144 м.

Село Енина

            Водоснабдява се гравитачно от водоизточник „Бунарчетата” –дренаж и помпажно от БПС от ШК с дренаж „Тублата”,БПС от ТК -2 бр.

Водата постъпва в 2 бр.напорни резервоара НР V=160куб.м. Нхр.=493,00; НР V=350куб.м. Нхр.=511,40.

Външна водопроводна мрежа – 14859м.

Вътрешна водопроводна мрежа – 15164м.

Село Копринка

            Село Копринка се водоснабдява гравитачно от водопровод „Дунавци” ф546мм посредством отклонение преди облекчителната шахта „Копринка”.

Външна водопроводна мрежа – 1083м.

Вътрешна водопроводна мрежа – 14348м.

 

Село Кънчево

            Водоснабдяването се осъществява гравитачно от водопровода „Дунавци” за гр.Ст.Загора чрез отклонение ф150 до НР V=20куб.м. Нхр.=374,20.През 1929-1937г.е изграден каптаж „Кюнта”-/изключен от експлоатация/.

Външна водопроводна мрежа -2440м.

Вътрешна водопроводна мрежа – 5550м.

Село Овощник

            Село Овощник се водоснабдява от водопровод „Дунавци” за гр.Ст.Загора чрез отклонение ф150мм НР146куб.м. Нхр.=362,20 /1964г./,ПС от ШК и кула водоем  с  V=100куб.м. /1966г./

Външна водопроводна мрежа – 930м.

Вътрешна водопроводна мрежа – 11330м.

Село Розово

Село Розово се водоснабдява гравитачно от водопровод „Дунавци” ф630 посредством отклонение ф150.

Външна водопроводна мрежа – 2044м.

Вътрешна водопроводна мрежа – 8330м.

Село Ръжена

            Село Ръжена се водоснабдява гравитачно от водопровод „Дунавци”  посредством отклонение ф150 и напорен водоем V=160куб.м. Нхр=368,00.

Външна водопроводна мрежа -180м

Вътрешна водопроводна мрежа – 9338 м.

 

Село Средногорово

            Селото се водоснабдява гравитачно от ръчно водохващанеКривата река ” Нхр.=464,00 и помпажно от ШК с ПС до река Тунджа и облекчителна шахта. Водата постъпва в НР V=140куб.м. Нхр=452,70

            Външна водопроводна мрежа -9544м

Вътрешна водопроводна мрежа – 7376 м.

Село Хаджи Димитрово

            Селото се водоснабдява гравитачно от дренаж „Муева ливада” Н хр.=472,80 и дренаж „Малък Хаджиевец ” Нхр.=477,00  

Външна водопроводна мрежа -1080м

Вътрешна водопроводна мрежа – 9148 м.

            Село Черганово

            Село Черганово се водоснабдява гравитачно от водопровод „Дунавци”  посредством отклонение ф150 мм,напорен резервоар V= 140куб.м. Нхр.=362,20 и довеждащ водопровод. Има изградена ПС от ТК и кула водоем V=100куб.м. /не се използват/.

            Външна водопроводна мрежа -5759м

Вътрешна водопроводна мрежа – 9664 м.

Село Шейново

            Водоснабдяването на селото се осъществява от каптаж и дренаж „Средно варовита”,БПС от ТК и НР V= 250куб.м. и V=140куб.м. Нхр.6497,40 /висока зона/ и шахтов кладенец „Голям Хаджиевец” /ниска зона/.

            Външна водопроводна мрежа -6135м

Вътрешна водопроводна мрежа – 10323 м.

Село Ясеново

            Село Ясеново се водоснабдява гравитачно от следните водоизточници:

                        -дренаж  „Момина чешма” от 1934г.

                        -каптажи „Черквата” и „Каял”  - 1966г.

                        -дренаж „Кесе дере” -1985г. Водата постъпва в НР 160 куб.м. Нхр.=547,30.

            Външна водопроводна мрежа -835м

Вътрешна водопроводна мрежа – 5921 м.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220