КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализационната мрежа на гр. Казанлък е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и атмосферни води. На територията на града са изградени  8 броя дъждопреливници, като отливните им канали се заустват в река Стара река. Канализацията е изградена от бетонови  и стоманобетонови тръби в периода от 1965 г. до 1998 г. и двуслойни полиетиленови тръби в периода от 1998 до 2013 г.

Изграждането на мрежата е 97%. Не са изградени мрежите в кв.”Кулата” и кв.”Крайречен”.За да се постигне 100 % изграденост на мрежите, в кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“, през 2016 г. ще бъде реализиран проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в гр. Казанлък“, финансиран от ПУДООС към МОСВ.

            Отпадъчните води от гр.Казанлък посредством довеждащ колектор правоъгълен профил 2х1,5м.се пречистват в ГПСОВ намираща се в землището на с.Овощник в близост до р.Тунджа.

Дължината на разпределителната канализационна мрежа е 54390м.

            От ф200 до ф500 бетонови тръби,положени от 1965г.до 1998г. – 50390м.

            Ф300 полиетиленови тръби, положени от 1998г.до 2013г – 4000м.

Дължината на канализационните колектори е 17044м.

            От ф500 д ф1200 кръгъл профил –бетонови тръби

            От 600/900 до 1200/1900 –яйцевиден профил –стоманобетон

            От1500/1500 до 2000/1500 –правоъгълен профил –стоманобетон

Колекторите са изградени в периода от 1961 до 1997г.

Сградни канализационни отклонения – 1850 броя.

Канализационната мрежа  и ГПСОВ с.Овощник се експлоатира от „ВиК” ЕООД гр.Ст.Загора.

            -гр.Крън

Гр. Крън има частично изградена канализационна мрежа /смесен тип/ 32%.Дължина на мрежата -8420м.Тръби от ф300 до ф800мм –бетонови.Отпадъчните води посредством главен колектор и открит канал се зауства в р.”Крива вада”.

            -Град Шипка

Гр.Шипка има частично изградена канализационна мрежа /смесен тип/ 30%.Дължина на мрежата -5500м. Вид тръби –бетонови ф200, ф300, ф400мм. Отпадъчните води се заустват в съществуващ канализационен колектор с.Шейново до гр.Казанлък.

            -Село Бузовград

С.Бузовград има частично изградена канализационна мрежа /смесена /.Дължина на мрежата – 14241м. Вид тръби – бетонови от ф300 до ф1000: 2171м  - колектори и 12070 м –канализационна мрежа. Отпадъчните води се заустват директно в р.Тунджа без пречистване.

            -Село Голямо Дряново, Село Горно Изворово, Село Средногорово - нямат изградена битова канализационна мрежа. Отпадъчните води се събират в множество септични ями и незаконни канализации ,заустени в дерета.Замърсяват се почви и подземни води.

            -Село Горно Черковище

Изградената канализация е 5% -1000 м бетонови тръби и пластмасови тръби. Заустена е в р.Гюрля без пречистване.

            -Село Долно Изворово

Село Долно Изворово има 100% изграденост на канализационната мрежа – 8790м. Тръби – двуслойни гофрирани ф300, ф400, ф500мм. Канализацията е заустена в река Стара извън регулацията на селото без пречистване. Има определена площадка за ПСОВ. Няма проект.

-Село Дунавци

Изграденост на канализацията – 81%, тръби бетон и полиетилен. Обща дължина- 5000м. Отпадъчните води се заустват в обща септична яма югозападно от селото и постъпва в река  „Голяма варовита ”/р.Селска/.

 

-Село Енина

Село Енина няма изградена канализационна мрежа .Битовите отпадъчни води се отвеждат в множество септични ями  и незаконни канализации заустени в  р.”Ененска”.

-Село Копринка

Село Копринка няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води се отвеждат в множество септични ями  и незаконни канализации заустени в  р.”Салтъшка”.

-Село Кънчево

Село Кънчево има частично изградена канализационна мрежа. Вид тръби-бетонови Ф200,ф300.Заустването на отпадъчните води е вдерета и множество септични ями.

-Село Овощник

Село Овощник има изградена канализационна мрежа -98% / смесен тип/ от бетонови тръби и отвеждащ колектор – устообразен профил.През 2009г.е изградена помпена станция.

/КПС/ с 3 броя помпи -10л/сек, N=4 kw,Н=15м за включване на отпадъчните води от селото в ГПСОВ посредством тласкател ф 200мм /ПЕВП/ и дължина 1500м.

Вид тръби –бетонови  от ф300 до ф1000, дължина 12000м.

-Село Розово

Селото има 10% изградена канализационна мрежа от бетонови тръби, дължина1000м. Отпадъчните води се заустват в дерета и в множество септични ями.

-Село Ръжена

Селото има 10% изграденост на канализационната мрежа с дължина2000м. Отпадъчните води се заустват в р.Ириклийска и сухо дере. Има множество септични ями

-Село Черганово

Има изградена канализационна мрежа 86% от бетонови тръби с дължина 8500м.  Отпадъчните води извън регулация посредством открит канал се заустват  в  р.Тунджа.

            -Село Шейново

            Селото има изградена канализационна мрежа 70% с дължина 8200м от бетонови тръби /до 2000г./ и двуслойни полиетиленови гофрирани /след 2000г./ Отпадъчните води се заустват в колектор Шейново – Казанлък, в този участък с диаметър ф400мм.

            -Село Хаджи Димитрово

            Селото има частично изградена канализационна мрежа  60% от бетонови тръби до2000г . и полиетиленови двуслойни след    2000г. Обща дължина – 5800м. Отпадъчните води се заустват в колектор Шейново – Казанлък.

            -Село Ясеново

            С.Ясеново няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води се отвеждат в множество септични ями и незаконни канализации включени в дерето и реката минаваща през населеното място.

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220