КАНАЛИЗАЦИЯ

Канализационната мрежа на гр. Казанлък (47325 жители) е от смесен тип - отвежда битови, промишлени и атмосферни води. На територията на града са изградени 8 броя дъждопреливници, като отливните им канали се заустват в река Стара. Степента на изграденост на мрежата е 97%. Канализацията е изградена от бетонови и стоманобетонови тръби в периода от 1965 до 1998 г. и двуслойни полиетиленови тръби в периода от 1998 до 2013 г. Отпадъчните води от гр. Казанлък посредством довеждащ колектор се пречистват в ГПСОВ намираща се в землището на с. Овощник в близост до р. Тунджа.

Към 2016 г. е изпълнен проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в гр. Казанлък“ на стойност 1987049,40 лв. Дължината на разпределителната канализационна мрежа е 54390 м. Дължината на канализационните колектори е 17044 м. Колекторите са изградени в периода от 1961 до 1997 г. Сградните канализационни отклонения са 1850 броя. Канализационната мрежа и ГПСОВ с. Овощник се експлоатира от ВиК ЕООД - Ст. Загора.

Състоянието на канализационната мрежа в останалите населени места от общината е:

гр. Крън (3322 жители): частично изградена канализационна мрежа (смесен тип) - 32% с дължина 8420 м. Отпадъчните води посредством главен колектор и открит канал се заустват в р. „Крива вада”.

гр. Шипка (1336 жители): частично изградена канализационна мрежа (смесен тип) - 30% с дължина 5500 м. Отпадъчните води се заустват в съществуващ канализационен колектор в с. Шейново до гр. Казанлък.

с. Бузовград (2171 жители): частично изградена канализационна мрежа (смесен тип) с дължина 14241 м. Включва 2171 м. колектори и 12070 м. канализационна мрежа. Отпадъчните води се заустват директно в р. Тунджа без пречистване.

с. Голямо Дряново (262 жители), с. Горно Изворово (222 жители), с. Средногорово (213 жители): нямат изградена битова канализационна мрежа. Отпадъчните води се събират в множество септични ями и незаконни канализации, заустени в дерета. Замърсяват се почви и подземни води.

с. Горно Черковище (1374 жители): изградената канализация е 5% (1000 м. бетонови и пластмасови тръби). Заустена е в р. Гюрля без пречистване.

с. Долно Изворово (541 жители): 100% изграденост на канализационната мрежа – 8790 м. Канализацията е заустена в река Стара, извън регулацията на селото без пречистване. Има определена площадка за ПСОВ. Няма проект.

с. Дунавци (584 жители): изграденост на канализацията 81%, с бетонови и полиетиленови тръби. Общата дължина е 5000 м. Отпадъчните води се заустват в обща септична яма югозападно от селото и постъпват в река Голяма варовита (р. Селска).

с. Енина (2477 жители): няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води се отвеждат в множество септични ями и незаконни канализации заустени в р. Ененска. Замърсяват се почвите и реката.

с. Копринка (2736 жители): няма изградена канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води се отвеждат в множество септични ями и незаконни канализации заустени в р. Салтъшка. Замърсяват се почвите и реката.

с. Кънчево (1117 жители): частично изградена канализационна мрежа. Заустването на отпадъчните води е в дерета и множество септични ями. Замърсяват се почвата и подземните води.

с. Овощник (1655 жители): изградена канализационна мрежа 98% (смесен тип). През 2009 г. е изградена помпена станция (КПС) с 3 броя помпи за включване на отпадъчните води от селото в ГПСОВ посредством тласкател и дължина 1500 м.

с. Розово (1208 жители): 10% изградена канализационна мрежа, дължина 1000 м. Отпадъчните води се заустват в дерета и в множество септични ями, замърсявайки почвата и подземните води.

с. Ръжена (1028 жители): 10% изграденост на канализационната мрежа с дължина 2000 м. Отпадъчните води се заустват в р. Ириклийска и сухо дере. Има множество септични ями, които замърсяват почвата и подземните води.

с. Черганово (972 жители): изградена канализационна мрежа 86% от бетонови тръби, с дължина 8500 м. Отпадъчните води извън регулация посредством открит канал се заустват в р. Тунджа.

с. Шейново (1871 жители): изградена канализационна мрежа 70% с дължина 8200 м. Отпадъчните води се заустват в колектор Шейново - Казанлък, в този участък с диаметър Ф400 мм.

 

 

 

 

 

 

публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220