ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

На територията на община Казанлък попада една от системните подстанции на преносната електроенергийна мрежа на страната - подстанция “Чудомир” 220/110кV, което е предпоставка за по-сигурно и качествено електроснабдяване на района. През територията на общината преминават преносни електропроводи 220 кV, които свързват ел. подстанция “Чудомир” с п/ст «Балкан» /Габрово/ и п/ст «Алеко» /Пазарджик/. Тези електропроводи преминават транзитно и нямат отношение към захранването на община Казанлък.

            Захранването на община Казанлък с електрическа енергия се осъществява посредством 4 ел.провода 110 kV. Разпределението става в 4 подстанции, а именно:

·         Подстанция „Казанлък” – 110/20/10 kV – разположена в североизточния край на гр. Казанлък между ул.”Чаталджа”, „Петьо Ганин” и бул. „Ал. Батенберг”. Инсталирани са 2бр. трансформатори 25 и16 MVA.

·         Подстанция „Чудомир” -  110/20 kV – разположена в югозападния край на гр. Казанлък по околовръстния път.

·         Подстанция„ Хидравлика” – 110/20/10 kV – разположена в северния край на гр. Казанлък, на територията на „Капрони”, инсталирани са 2 тр-ра х 25 MVA.

·         Подстанция „Арсенал” – 110/20 kV – намира се в южния край на града по пътя за с. Бузовград , на територията на „Арсенал”.

            На територията на община Казанлък няма ел. проводи 750, 400 kV. Ел.провод „ШИПКА“-220kV - Пазарджик – Габрово преминава през п/ст „Чудомир” с 1бр. трансформатор 200 МVA. В подстанцията са монтирани и 2 бр. трасформатора 110/20 kV, с мощност 25 MVA .

            Връзката за община Казанлък , с електроенергийната система на страната се осъществява посредством връзката между:

·         п/ст „Казанлък” към гр.Габрово с п/ст „Балкан” чрез ел. провод 110kV- „Столетов”

·         п/ст „Чудомир” и Ст. Загора с ел.проводи 110 kV –„Средна гора” и „Борил“.

·         п/ст „Казанлък” чрез п/ст „Хидравлика” към  п/ст “ Съхране“ с ел. провод 110kV – „Освобождение”.

Разпределителната мрежа средно напрежение се захранва от гореизброените подстанции. Изпълнена е с въздушни и кабелни линии 20 и 10 kV. Въздушните линии 20кV на територията на община Казанлък са с обща дължина 600 км. Кабелните линии на същото напрежение са с дължина 18 км. Въздушни линии 6 и 10 kV на територията на общината няма. Кабелните линии 10 kV са с обща дължина 120 км. Трафопостовете за разпределение на ел. енергията Н.Н. са с общ брой 460, в т.ч. 20/0,4/0, 231kV и 10/0,4/ 0, 231kV.

Посочените по горе данни са приблизителни, поради непрекъсното влизане в експлоатация на нови трафопостове и захранващи ги кабелни и въздушни линии, собственост на частни инвеститори и на ЕВН-България.

От гореспоменатите три подстанции, чрез посочените по горе въздушни ел.проводи 20kV се захранват трафопостовете, разположени по периферията на всички селища от община Казанлък , а чрез кабели 20kV. (положени в земята) се захранват трафопостовете , разположени във вътрешността на самите населени места. Тези подстанции 110/20kV с горните въздушни ел.проводи освен община Казанлък , захранва е ел.енергия и още няколко други съседни общини.

            Всички въздушни и кабелни ел.проводи 20kV са собственост и се поддържат от ЕВН-България , КЕЦ-Казанлък. По-голямата част от захранените с тези мрежи трафопостове също са тяхна собственост, с изключение на малка част от тях , които са собственост на захранените от тях предприятия.

            Всички населени места в общината са електрифицирани , като е осигурено ел.захранването както на населението, така и на бизнеса.

публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220