ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Община Казанлък изпълни няколко важни проекта, насочени към подобряване на екологичните системи на територията, което класира Казанлък в Националното изследване на „Дарик радио“ и вестник „24 часа“ с наградата „Зелен град“ за 2015 г.

През 2015 г. е реализиран проект „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в кв.„Васил Левски“, финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез който е реконструирана 1983 м ВиК мрежа, с 88 м отклонения.

По ОП „Околна среда“ 2007-2013, Схема BG161PO005-2.0.08 се изпълнява проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, на стойност 49,4 мил.лв. Бенефициент е Община Стара Загора, в партньорство с Община Казанлък, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. За община Казанлък, проектът е на стойност 5,2 млн. лв. като е изградена Претоварна станция за битови отпадъци в землището на с. Черганово част от Регионалната система за битови отпадъци – регион Стара Загора. Претоварната станция ще обслужва общините Павел Баня, Казанлък и Мъглиж.

През 2015 г. ГПСОВ – Казанлък е модернизирана по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и м одернизация на ГПСОВ – Казанлък“, финансиран  от  Кохезионния фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на обща стойност 22 695 646,07 лв. В рамките на проекта е подменено основното електро-механично оборудване, монтирани са инсталации за отстраняване на азот и фосфор, електрообзавеждане, система СКАДА, подобрени са и експлоатационните съоръжения.

Общо отпадъчните води, които постъпват в пречиствателната станция (битови и пречистени промишлени води) от град Казанлък са приблизително 13 млн.куб.м/г. В станцията водите се обработват посредством механично и биологично стъпало, като пречистените отпадни води се заустват в река Тунджа – ІІ категория приемник Утайките от ГПСОВ са 500 т. годишно. Пречиствателната станция е напълно автоматизирана и компютризирана. Нейната работа се следи и контролира от РИОСВ Стара Загора.

ГПСОВ - Казанлък се отвеждат отпадъчните води на гр. Казанлък и с. Овощник. През настоящия програмен период общината има инвестиционни намерения за изграждане на В и К мрежи в селата Копринка, Енина и Бузовград, чиито отпадъчни води ще се включат в ГПСОВ. На по-късен етап се предвижда още реконструкция на довеждащият колектор – гр. Шипка–гр. Казанлък. Той събира водите от четири населени места – гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново и с. Хаджидимитрово, които също ще бъдат включени към капацитета на ГПСОВ.

Изградена е и „Колекторна промишлена зона”. Изградените пречиствателни станции и съоръжения за механично и химическо пречистване на отпадните води от предприятията работят сравнително добре. Предприятия със собствени пречиствателни станции за отпадна промишлена вода са: “Арсенал”АД, “Капрони” АД, “М+С Хидровлик” АД, “Катекс” АД, „България К” и „ИРЕМК”.

Организираното сметосъбиране се извършва от общинско предприятие, като обхваща всички населени места на територията на община Казанлък. Има изградени две депа за отпадъци:

-     Депо за битови отпадъци с местонахождение с. Черганово  област  Стара Загора  община Казанлък,  пл.№ 000406, в местността “КАРАКОС”, площ 87.180 дка, На депото за ТБО – с.Черганово се депонират единствено неопасни отпадъци т.е. отпадъци, които не притежават опасни свойства, не съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, в резултат на което не са класифицирани като опасни отпадъци съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Предстои сключване на договор за изграждане на сепарираща инсталация.

-     Депо за строителни отпадъци на община Казанлък е разположено в местността “Голяма Варовита”, землището на с.Шейново, община Казанлък, имот № 83106.10.105 и представлява изоставена кариера за добив на строителни материали. Площ на депото 23,118 дка. Достъпа до депото се осъществява чрез полски път. В съседство с депото са разположени мери и е отдалечено от населени места. На депото се депонират само строителни и инертни материали и изкопни земни маси, като не се допуска депонирането на битови и опасни отпадъци.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220