ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Отпадъците се приемат като екологичен, социален и икономически проблем, а нарастващото потребление и „консуматорското“ поведение на обществото продължават да генерират големи количества отпадъци. Необходими са системни усилия за предотвратяване на образуването им на всички териториални нива - местно, регионално и национално. Отпадъците не само замърсяват околната среда, но представляват и загуба на материални ресурси (метали, пластмаси и други материали, които могат да се рециклират), а в същото време имат и потенциал като енергийни източници. Прилагането на дейностите по третиране на отпадъци като повторна употреба и рециклиране са благоприятни за околната среда, водещи до отклоняване на отпадъци от депата. На територията на област Стара Загора функционират 6 депа за битови отпадъци. Съгласно данните на НСИ за 2018 г. цялото население на област Стара Загора, в т.ч. и община Казанлък е обслужено от системите за организирано сметосъбиране. Средно годишно на човек в областта се отчитат 405 кг събрани битови отпадъци, като това количество е увеличено, в сравнение с количеството през 2016 г., което е 297 кг/ч.

Община Казанлък изпълни няколко важни проекта, насочени към подобряване на екологичните системи на територията, което класира Казанлък в Националното изследване на „Дарик радио“ и вестник „24 часа“ с наградата „Зелен град“ за 2015 г.

През 2015 г. е реализиран проект „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в кв.„Васил Левски“, финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез който е реконструирана 1983 м ВиК мрежа, с 88 м отклонения.

По ОП „Околна среда“ 2007-2013, Схема BG161PO005-2.0.08 се изпълнява проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, на стойност 49,4 мил.лв. Бенефициент е Община Стара Загора, в партньорство с Община Казанлък, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. За община Казанлък, проектът е на стойност 5,2 млн. лв. като е изградена Претоварна станция за битови отпадъци в землището на с. Черганово част от Регионалната система за битови отпадъци – регион Стара Загора. Претоварната станция ще обслужва общините Павел Баня, Казанлък и Мъглиж.

През 2015 г. ГПСОВ – Казанлък е модернизирана по проект “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и м одернизация на ГПСОВ – Казанлък“, финансиран  от  Кохезионния фонд  на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на обща стойност 22 695 646,07 лв. В рамките на проекта е подменено основното електро-механично оборудване, монтирани са инсталации за отстраняване на азот и фосфор, електрообзавеждане, система СКАДА, подобрени са и експлоатационните съоръжения.

Общо отпадъчните води, които постъпват в пречиствателната станция (битови и пречистени промишлени води) от град Казанлък са приблизително 13 млн.куб.м/г. В станцията водите се обработват посредством механично и биологично стъпало, като пречистените отпадни води се заустват в река Тунджа – ІІ категория приемник Утайките от ГПСОВ са 500 т. годишно. Пречиствателната станция е напълно автоматизирана и компютризирана. Нейната работа се следи и контролира от РИОСВ Стара Загора.

ГПСОВ - Казанлък се отвеждат отпадъчните води на гр. Казанлък и с. Овощник. През настоящия програмен период общината има инвестиционни намерения за изграждане на В и К мрежи в селата Копринка, Енина и Бузовград, чиито отпадъчни води ще се включат в ГПСОВ. На по-късен етап се предвижда още реконструкция на довеждащият колектор – гр. Шипка–гр. Казанлък. Той събира водите от четири населени места – гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново и с. Хаджидимитрово, които също ще бъдат включени към капацитета на ГПСОВ.

През 2018 г. общо образуваните в общината битови отпадъци са 24041 т, съставляващи 18,4% от отпадъците генерирани в област Стара Загора. В общината няма директно депонирани отпадъци, т.е. всички битови отпадъци се третират предварително. За 2018 г. количеството на предварително третираните отпадъци е 23629 т, а останалите 411 т от отпадъците са предадени за рециклиране. В периода 2015-2018 г. количеството на образуваните в общината битови отпадъци значително се увеличава - от 6189 т през 2015 г. до 24041 т през 2018 г. Управлението на отпадъците е подобрено значително в последните години, тъй като от 2018 г. битовите отпадъци не се депонират директно, а се подлагат предварително на третиране/сепариране, като част от тях се насочва за използване/ рециклиране. Въведена е система за разделно събиране на твърдите битови отпадъците в град Казанлък. Важно значение за управлението на отпадъците в общината има етапната реализация на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“. Целта на проекта е постигане високо ниво на опазване на околната среда в регион Стара Загора, в съответствие с националното и европейското законодателство в областта на управлението на отпадъците. Намалява се замърсяването на околната среда в областта. Вече се наблюдава нарастване на количеството на разделно събираните отпадъци и тяхното рециклиране. Въведена е ефективна система за съвременно управление на отпадъците. По посоченият проект до момента са изградени:
► Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, включващ „Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Стара Загора“ (електрозахранване ва площадката; захранващ водопровод; колектор за отвеждане на пречистени отпадъчни води до точка на заустване; довеждащ път от съществуващата инфраструктура до границите на РЦУО (закрито компостиране); клетка 1 с полезен обем 1,2 млн. m3 на регионалното депо за неопасни отпадъци; вътрешни площадкови инсталации и съпътстващата инфраструктура, обслужващи клетка 1 на депото; електронна везна; административни и технически сгради; охранителни канавки, включително за мерки за мониторинг и защита на околната среда; пречиствателна станция за инфилтрат, пречиствателни съоръжения за битово-фекални води; резервоари за техническа вода, мониторингови кладенци и др.);
► Система за улавяне на газовете;
► Претоварна станция (ПС) за битови отпадъци - Казанлък, планирана да обслужва общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж. Претоварната станция в Казанлък е важна част от регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Изградени са външни връзки за ПС (довеждаща инфраструктура и електрозахранване); довеждащ път до ПС Казанлък (реконструкция на съществуващ път до площадката и изграждане на нови участъци); заустване на пречистени отпадъчни води и площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени“ отпадъци (използва се мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при необходимост); площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО; оборудван общински център за рециклиране. ПС Казанлък се намира в близост до старото депо. Тя е разположена върху 32 дка площ и има обособени три зони – приемна, производствена и складова. На ПС Казанлък се приемат твърдите битови отпадъци от общините Казанлък, Мъглиж и Павел баня. Те се компресират, след което се извозват до регионалното депо. Изграден е общински събирателен център, където гражданите могат да предават разделно събрани отпадъци като хартия, стъкло, пластмаса и др., както и пункт за предаване на едрогабаритни отпадъци. Предвидено е изграждане на още три клетки на регионалното депо. Площадката, където е изграден Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора, е разположена извън урбанизираната територия в землището на с. Ракитница, община Стара Загора. Площадките за изграждане на претоварни станции са на територията на общините Казанлък, Гурково и Гълъбово. Очакван резултат към 2020 г. е постигане на регионалната цел за рециклиране и оползотворяване на отпадъците - дял на рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Стара Загора - 53,22 %. През 2019 г. е стартиран и към момента е изпълнен проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в община Казанлък, с. Черганово, местност „Каракос“ - 67.62 дка сметище в местността „Каракос” в землището на с. Черганово“. Депото е закрито, а битовите отпадъци на община Казанлък се извозват в новото Регионално депо за област Стара Загора. Съществуващото казанлъшко сметище за твърди битови отпадъци е закрито и рекултивирано. Средствата за финансиране на проекта са от ПУДООС и община Казанлък по инвестиционната й програма. На територията на общината се експлоатират следните съоръжения за третиране на отпадъци: 3 броя инсталации за предварителна обработка и преработка на пластмасови отпадъци и производство на гранулат или съответните пластмасови детайли; 3 броя инсталации за предварително третиране (сепариращи) на смесени битови отпадъци.

 

публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220