ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

По данни на НСИ[1], за 2017 г. фирмите на територията на общината са 3 121 броя. Наблюдава се увеличение в броя им, спрямо предходната година с 14 броя.

Най-голям дял заемат микро предприятията, представляващи 91,8% от общия брой на нефинансовите предприятия в община Казанлък. Броят им спрямо предходната година не се е променил. Най-голямо нарастване се наблюдава в броя на малките предприятия като за средните и големите предприятия броят нараства само с по един брой:

Табл.2.:Групи предприятия в община Казанлък, според заетите в тях лица

Групи предприятия, според брой заети лица

2016 г.

2017 г.

ръст/спад
 

Общо

3 107

3 121

14

Микро до 9 заети

2 866

2 866

0

Малки от 10 до 49

199

211

12

Средни от 50 до 249

35

36

1

Големи над 250

7

8

1

Източник: НСИ ( ТСБ - Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Стара Загора”)

Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ сектор за икономическото развитие в община Казанлък. По данни на НСИ, предприятията в този сектор през 2017 г. са 416 броя като спрямо предходната година, броят им се е увеличил с 12 предприятия, а заетите лица в този сектор са се увеличили с 1183 души.

В община Казанлък се запазва тенденцията най-големият брой фирми да развиват дейност „Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, но се наблюдава тенденция за намаление в броя им през последните години. През 2017 г. в отрасъла работят 1 225 фирми като за предходната година броят им е с 38 по-малко, а броят на заетите лица се е увеличил със 21 души, спрямо предходната година. Приходите от дейността също бележат нарастване с 16 258 хил. лв.

Икономическото развитие на община Казанлък през последните години се характеризира с известна динамика. Данните от Таблица 3 показват процес на развитие и нарастване на основните икономически показатели за периода от 2013 г. до 2017 г., което е доказателство за стабилното икономическо състояние на общината.

Най-голямото увеличение, спрямо данните от 2013 г. се наблюдава в произведената продукция, която е нараснала почти двойно за периода или общо 89%; приходите от дейността нарастват със 70%, нетните приходи от продажби нарастват с 68%, разходите за ДМА са се увеличили с 23%.

Таб.3. Основни ик. показатели на нефинансовите предприятия за периода 2013-2017 г. в община Казанлък

Показатели

Мярка

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Предприятия

брой

3006

3048

3080

3107

3121

Произведена продукция[2]

хил.лв.

757 224

878 205

1 007 941

1 205 769

1 428 513

Приходи от дейността

хил.лв.

1 096 980

1 268 969

1 396 316

1 634 060

1 865 581

Нетни приходи от продажби

хил.лв.

1 009 024

1 185 559

1 293 215

1 542 325

1 697 997

ДМА

хил.лв.

600 588

610 793

643 281

681 249

739 580

Източник: НСИ (ТСБ - Югоизток, отдел “Статистически изследвания – Стара Загора”)

 [1] Национален статистически институт, ТСБ – Югоизток, отдел „Стратегически изследвания – Стара Загора“

[2] Стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220