Местни избори 2023

За Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Политиката на Община Казанлък в социалната сфера е съпричастна към проблемите и нуждите на хората със специфични потребности - деца и възрастни с увреждания и самотни стари хора. Община Казанлък работи по „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.”, като заложените дейности са предназначени за тези целеви групи.

Услугите в общността са разкрити съобразно потребностите на целевите групи, като приоритет имат най-уязвимите групи хора. Активно се проучва и анализира необходимостта от разкриване на нови социални услуги. Осъществява се пряка връзка с неправителствени организации, предоставящи социални услуги. Извършва се експертна дейност, като се оказва методическа помощ на дейността на специализираните институции и на социалните услуги в общността.

Община Казанлък подпомага финансовата издръжка на клубните помещения на дружествата на хора с увреждания - хора с увредено зрение, хора с увреден слух, военнопострадали. Финансово се подпомага поддържането и на материалната база и дейността на клуба на пенсионера в гр. Казанлък, както и клубовете на пенсионера в още 17 населени места в общината.

Организират се и се реализират дейности по „Социален календар”, който ежегодно се утвърждава от Общински съвет – Казанлък.

Община Казанлък разработва и реализира програми и проекти по трудова заетост.

В Община Казанлък функционират следните съвети:

  • Общински съвет за тристранно сътрудничество - съдейства за осъществяване на консултации и сътрудничество при решаване на общинско равнище на въпросите на трудовите и осигурителни отношения, жизненото равнище и други проблеми на работещите и живеещите на територията на община Казанлък.
  • Обществен съвет за социално подпомагане - съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината; обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане; съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социалните услуги на физическите лица, регистрирани по Търговски закон и на юридическите лица; осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдени критерии и стандарти; дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.
публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220