Местни избори 2023

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Секретар: Мария Ненова
Адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина" № 6
Телефон: 0431/ 99 546
Е-mail: m.nenova@kazanlak.bg


Състав:

Председател

Ахмед Мехмед – заместник-кмет по социални дейности


Заместник-председател

Здравко Балевски- Началник на отдел ПНОЧР- Община Казанлък


Секретар

Мария Ненова- Младши експерт „Секретар на МКБППМН“- Община Казанлък


Членове:

 • Петя Манолова- Младши експерт „Младежки дейности“
 • Стойчо Стойчев- Мл. прокурор при Районна прокуратура- гр. Казанлък
 • Красимира Басанова- началник на отдел „Закрила на детето“ при  ДСП
 • Теодора Калъпова - Инспектор ДПС при РУ на МВР, гр. Казанлък
 • Чавдар Минтов-  инспектор ДПС при РУ на МВР, гр. Казанлък
 • Валерий Попов – директор на ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Казанлък
 • Димитър Банев
 • Пенка Маркова – обществен възпитател
 • Донка Далева- детски психолог
 • Дарина Скордева- социален педагог
 • Петя Караниколова- психолог

 

ДЕЙНОСТ НА  МКБППМН

 

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите от ДПС и Дирекция „Социално подпомагане” малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие; 

Разглежда деянията по чл.11, ал.1 от ЗБППМН  и налага възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т. 1-10 и 12 от ЗБППМН, както и прави предложение предложение до съда за налагане на възпитателни мерки по т.11 и 13 от ЗБППМН;

Участва в заседанията по чл.31, ал.1 от ЗБППМН  на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат и прави предложение  по чл.31,ал.4 от ЗБППМН до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл.73 от ЗИНЗС; 

Привежда в изпълнение мерките по чл.13 и 15  от ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им; 

Съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове  и  приютите за безнадзорни лица, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми; 

Следи отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителни домове и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие; 

Упражнява контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон и при установяване на нарушения сезира компетентните органи;

Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

Упражнява контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища - интеранати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните; 

Налага мерки по чл.15 от ЗБППМН; 

Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и прави предложение пред съответните държавни органи и обществени организации; 

Изпълнява мероприятия по програми и дейности.


 

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220