Обществени възпитатели за 2019 г.

Към МКБППМН-Община Казанлък, има утвърдени 8 обществени възпитатели. Тяхната дейност е регламентирана в чл.40-46 от ЗБППМН. В основата на тази дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК; с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.

Обществените възпитатели са орган на МКБППМН; Те се утвърждават със Заповед на Кмета на Общината Казанлък;

Възпитателен надзор се възлага:

  • При налагане на мярката по чл.13,ал.5 от ЗБППМН
  • При прилагане на разпоредбите на чл.41,ал.1 от б.”а” – “г” и чл.42, ал.2 от ЗБППМН

Длъжностните лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие на обществените възпитатели при изпълнение на техните задължения /чл.44, ал.2 от ЗБППМН/. За целта МКБППМН издава на общественият възпитател служебна карта;

Определянето на обществен възпитател за работа с малолетни и непълнолетни не освобождава родителите или лицата, които ги заместват от отговорностите по  отглеждането и възпитанието на децата им.

Консултативен център към МКБППМН-Община Казанлък е създаден на основание чл.10, ал.2 от ЗБППМН и Заповед на Кмета на Община Казанлък. В него се извършва консултативна, възпитателно-корекционна дейност на деца на възраст от 8 до 18 години и техните законни представители.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220