Актуване и отписване

1.      Съставяне на актове за общинска собственост- процедурата е съгласно глава VII от ЗОС и Наредба №8 от 2009 година на МРРБ и МП

 Съпътстващи нормативни документи : ЗКИР, ЗУТ, ЗМДТ, ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ

1.1.    Съставяне на акт за общинска собственост - инциира се във връзка с открит неактуван обект или във връзка с подадено заявление от граждани или институции :

 • Скица на имота- съобразно ЗКИР;
 • Скица на имота –съобразно ЗУТ;
 • Изследване на собствеността-съобразно ЗОС и всички предхождащи нормативни документи – ЗС, ЗМСМА и други в зависимост от конкретния случай.
 • Изследване на статута на имота, съобразно ЗУТ;
 • Данъчна оценка-съобразно ЗМДТ;
 • Други документи, удостоверяващи собствеността и вида собственост;
 • Изследване на видовете разпореждания или управления на имота в предходни години;
 • Изготвяне на заповед на кмета за съставяне на  акт за общинска собственост. 
  Заповедта се съгласува, съобразно Инструкция за организация на деловодната  дейност и общинския архив;
 • Съставяне се акт за общинска собственост; 
 • Писмо до съдията по вписванията в зависимост от местонахождението на имота;
 • Подреждане на  вписания от съдията по вписванията акт в главна книга, архива и имотния регистър;
 • Писма по реда на чл.58 ал.2 от ЗОС - до службата по геодезия, картография и кадастър, областния управител и до лицата, на които е предоставен имотът.

2.      Вписвания и промени в актовете след съставянето им са уредени в ЗОС и Наредба №8/2009г на МРРБ и МП и Правилник за вписванията

3.      Отписване на актове за общинска собственост – процедурата е уредена в чл.64 от ЗОС.

4.      Промяна от публична в частна общинска собственост - по реда на ЗОС.

5.      Нови актове за общинска собственост, както и актове за поправка на актове за общинска собственост се съставят съобразно чл. 59 и чл. 60 от ЗОС

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220