Видове разпоредителни сделки

1. Продажба след търг или конкурс по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/:

  • По реда на ЗПКСК;
  • По реда на Наредба No 15 на Общински съвет Казанлък.

2. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построената сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

3. Продажба без търг и конкурс по реда на чл.35, ал.4 от ЗОС.

4. Прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1 от ЗОС.

5. Учредяване право на строеж, надстрояване, пристрояване след търг/конкурс по реда на чл.37, ал.1 и чл.38, ал.1 от ЗОС, и чл.52 от Наредба No 15 на Общински съвет Казанлък.

6. Учредяване право на строеж, надстрояване, пристрояване без търг/конкурс по реда на чл. 37, ал.ал.. 4, 5 и 6 и чл. 38, ал.ал. 2 и 3 от ЗОС.

7. Учредяване право на ползване по реда на чл.39 от ЗОС. 

8. Замяна на имот или право на строеж по реда на чл.40 от ЗОС.

9. Продажба на общински жилища по реда на чл.47, ал.1 от ЗОС.

10. Предоставяне на концесия на имоти по реда на Закона за концесиите.

11. Отдаване под наем на имоти с траен статут по реда на Наредба No 15 на Общински съвет Казанлък.

12. Отдаване под наем на имоти с временен статут по реда на Наредба No 15 на Общински съвет Казанлък.

13. Отдаване под наем на земеделски земи по реда на Наредба No 15 на Общински съвет Казанлък.

 

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220