Издаване на разрешение за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения

Наименование на услугата:

Издаване на разрешение за удължено работно време на на заведенията за хранене и развлечения

Правно основание /нормативни документи/:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие от удостоверението за категоризация на обекта;
 3. Протокол за измерване нивото на шума, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на вредните ефекти на шум върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г.;
 4. Копие от документ за собственост или договор за наем, ако обекта е отдаден под наем;
 5. Копие становище / разрешително / за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност за обекта, съгласно Наредба № Iз 1919 от 21.07.2011 год. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, издадена от Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр. 61 от 09.08.2011 год., изм. ДВ. бр. 4 от 14.01.2014 год.;
 6. Копие от удостоверението за регистрация на обекта за търговия на дребно с храни на заведение за обществено хранене, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора;
 7. Писмено съгласие на повече от половината собственици или упълномощени от тях лица, живущи в сградата, където е разкрит търговския обект;
 8. Списък на собствениците или наемателите на жилищни обекти в сградата, заверен от домоуправителя;
 9. Копие от сключен договор с лицензирана охранителна фирма или лицензирано звено за самоохрана, регистрирано съгласно действащото законодателство;
 10. План за охрана на обекта;
 11. Длъжностни характеристики на лицата, осъществяващи охраната и пропускателния режим за заведения с капацитет  над 50 места;
 12. Копие от охранително - пропускателен режим в обектите, съгласуван с РУ "Полиция" – Казанлък;
 13. Служебна бележка за липса на задължения към община Казанлък;
 14. Служебна бележка, издадена от РУ "ПОЛИЦИЯ" – Казанлък за липса на констатирани нарушения на обществения ред в търговския обект.

Такса: 120 лв.;

Срок за валидност: 6 / Шест/  месеца;

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220