Категоризиране на място за настаняване

Наименование на услугата:

/СУНАУ ОБА11-6/ Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Правно основание/ нормативни документи/:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък;

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията;

Закон за туризма - чл. 128, т.1

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

Заявление по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи,удостоверяващи,че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност,включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;

-   Декларация по образец, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

-   Формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 8;

-   Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта по образец, съгласно  приложение № 6 ;

-   Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта в случай, че това лице е различно от собственика на обекта;

-   Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

-   Копие на фактура за платена такса по Закона за туризма;

-   Всички копия на предоставени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "Вярно с оригинала", подпис и печат;

Срок на валидност: 5 години

Срок за разглеждане на документите: 14 дни

  Срок за издаване на удостоверение за категоризиране:  до 60 дни

    Такса : За категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

1. за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи - 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.;

д) над 500 стаи - 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а) до 20 стаи - 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.;

д) над 100 стаи - 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.;

Заявление – 2 лв.


Важно!  При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220