СОЦИАЛНАТА УЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

 

            Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/. Съгласно чл.93 от ЗСУ  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация и се предоставя на:

 1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред и степен на намалена работоспособност.
 2. деца с трайни увреждания с трайни увреждания с определена чужда помощ
 3. пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

Възрастни хора в надтрудоспособна възраст, навършили определената в чл. 68, ал 1-3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Лица в невъзможност от самообслужване, които не могат самостоятелно да задоволят своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Копие на акт за раждане – ако кандидата е дете ( за справка)
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

 

 

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ заявяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице:

 • В сградата на Община Казанлък на Гише № 4 в Информационен център, с адрес: гр. Казанлък, бул. “Розова долина“ №6, всеки работен от 08:30 ч.-12:30 ч. и 13:30 ч. – 17:30 ч.
 •             По телефон: 0431/98252
 •             По електронна поща: n.antonova@kazanlak.bg

Допълнителна информация след подаване на Заявление- декларация към Община Казанлък, може да получите от Сдружение „Бъдеще за децата“ гр. Казанлък в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на телефон: 0876/766-020, всеки работен ден (понеделник-петък) от 09:00 ч. до 18:00 часа  

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Казанлък на адрес: mayor@kazanlak.bg

публ. на 28.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220