ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда създаването, структурата, функциите и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Казанлък.

Чл.2. Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата е специализиран консултативен орган при община Казанлък по проблемите на безопасността на движението по пътищата. Комисията се създава с цел осигуряване координираност и провеждане на обща политика в действията на органите на държавната власт, органите на местното самоуправление и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

КОНСТИТУИРАНЕ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

 

Чл.3. Състав на Общинската комисия по безопасност на движението.

(1). Общинската комисия по безопасностт на движението се състои от                   председател, двама заместник-председатели , секретар и членове.

(2).Председател на комисията е Заместник кмета на Община Казанлък по инфраструктура, строителство и транспорт;

1. Заместник председател – Н-к отдел Екология и транспорт, Община Казанлък;

2.Заместник председател –представител на сектор  „Пътна полиция“  ОД на МВР Стара Загора

            3.Секретар – Старши експерт технически и инвестиционен контрол на строителството, Община Казанлък;

(3). При необходимост в състава на комисията могат да бъдат включвани и други представители на Община Казанлък, чиито компетенции имат отношение към безопасността на движение.

(4). Членове на Комисията са представители на:

- „Пътна полиция” ОД на МВР Стара Загора, РУП Казанлък;

-  Областен отдел „Автомобилна администрация” Стара Загора;

-  Областно пътно управление Стара Загора, РПС Казанлък;

-  ФСМП Казанлък

- ВиК Стара Загора  ЕООД клон Казанлък

- EVN Казанлък

- СИТИГАЗ  ЕАД

-  Община Казанлък

 

 

Чл.4. Кметът на Община Казанлък:

(1).В 14-дневен срок от влизането в сила на настоящият правилник, определя със заповед  поименния  състав на комисията;

(2). В 7-дневен срок от влизането в сила на настоящия правилник уведомява ръководителите и представителите на съответните организации, относно необходимостта от конституирането на комисията, и ги поканва да определят, съответно да посочат представителите си по чл.3, ал. 4.

(3). Комисията се конституира с провеждане на първото си заседание, в което участват всички нейни членове.

(4).Членовете на комисията участват в работата й безвъзмездно.

Чл.5.(1).Секретарят на комисията координира и ръководи администрирането на дейността й.

 (2) При осъществяване на работата си, комисията се произнася с решения. С решенията си комисията може да приема препоръки, инструкции, декларации, открити писма, и други актове.

Чл.6. (1). Комисията има консултативни функции относно всички проблеми, касаещи безопасността на движението по пътищата.

(2). Комисията взема отношение както по принципни въпроси, така и по конкретни въпроси, а също и по възникнали казуси.

(3). С дейността си комисията обезпечава по– добрата координираност и провеждането на обща политика в действията на всички органи по проблемите на безопасността на движението по пътищата, като съобразява конкретните обществени потребности в тази връзка.

(4). За обезпечаване ефективността на дейността си, комисията може да търси съдействието на съответните органи и заинтересовани лица, като изисква съответната информация относно съществуващите проблеми, по предмета на дейността й, както и относно последиците от предприеманите действия.

(5). Всеки гражданин има право да сезира комисията с проблеми от нейната компетентност.

Чл.7. (1). Председателят организира и ръководи работата на комисията, в т.ч.:

1. Представлява комисията;

2. Ръководи заседанията на комисията;

3. Води от името на комисията кореспонденцията й;

4. Свежда до знанието на комисията постъпващи предложения, молби, сигнали и жалби;

5. Внася за разглеждане от комисията постъпилите материали.

            (2). При организиране работата на комисията, председателят се подпомага от секретар.

(3). Председателят на комисията може да покани за участие в работата на комисията представители на други държавни органи, невключени в състава й, както и представители на други държавни и неправителствени организации, които имат отношение към безопасността на движението по пътищата.

(4). По решение на комисията, председателят може да привлича и външни експерти, на които да възлага изпълнението на конкретни задачи, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Чл.8. Заместник-председателят изпълнява функциите на председател в периода на неговото отсъствие.

Чл.9. Секретар:

1. Организира работата по подготовка и провеждане заседанията на Комисията;

2. Организира съхранението и достъпа до решенията на Комисията;

3. Осъществява контрол по изпълнението на решенията на Комисията.

Чл.10. Членове:

1. Членовете на комисията вземат участие в заседанията й;

2. Внасят за разглеждане актуални въпроси по безопасността на движението;

3. Информират Комисията за извършената работа по проблеми, засягащи безопасността на движението по пътищата, в представяните от тях органи, ведомства или други организации;

4. Осигуряват Комисията с необходимата за дейността и информация.

5. Оказват методическа помощ по проблемите на безопасността на движението в териториално-административните единици на Общината;

6. Съдействат за изпълнение на решенията на комисията.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.11.(1). Комисията заседава не по–малко от веднъж на всеки два месеца.

 (2). Заседанията се провеждат по решение на председателя или въз основа на решение, взето от предишно заседание.

(3). Комисията може да проведе извънредно заседание по предварително обявен дневен ред по инициатива на председателя.

(4). Секретарят подготвя материалите за разглеждане на заседанията на комисията и ги изпраща на членовете й, най-малко 5 дни преди датата на съответното заседание.

(5). Между заседанията, секретарят организира и подпомага изпълнението на приетите задачи.

(6). При откриване на заседанието, всеки член на комисията може да прави предложения за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

(7). Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете й.

(8). Решенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.

(9). За всяко проведено заседание на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя, или от лицето, което го замества в случаи на отсъствие  и от секретаря.

(10). В протокола се посочват присъствалите на заседанието, обсъжданата тема, препоръки и приетите решения. Към протокола се прилагат материалите, разгледани на заседанието.

(11). Документацията на комисията се съхранява под ръководството на секретаря.

(12). Администрирането на дейността на комисията се подпомага от общинската администрация.

(13). Необходимите финансови средства за дейността на комисията се осигуряват от бюджета на общината.

Чл.12.Настоящият правилник  е утвърден с заповед №  941/10.06.2016 г.   на Кмета на община Казанлък.

 

  Изтегли Документ
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220