Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени по проект Обновяване на градската среда в град Казанлък по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г.

публ. на 24.02.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Oбществена поръчка с предмет: „Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Рехабилитация и реконструкция на четири улици и прилежащите им тротоари“ и Обособена позиция №2 „Обновяване/реконструкция на две зелени площи/зони за отдих (междублокови пространства)“, реализирана по проект BG16RFOP001-1.024-0001-C01 „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че заседанието за отваряне на ценови предложения по посочената обществена поръчка ще се проведе на 15.05.2017 г. от 10:00 ч. в зала №6, в   сградата на  Община Казанлък, находяща се гр. Казанлък, бул. Розова долина №6. 

 

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

КЪНЧО ХРИСТОВ

Председател на комисията за разглеждане и оценка на офертите

Приложени документи

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220