Община Казанлък получи финансиране по първия си проект по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от двете страни на 08.12.2016г., като стойността на проекта е 5 655 048,59 лв. с включено ДДС, от който 4 806 791.31 лв. е финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 848 257,28 лв. е национално финансиране. Срокът за изпълнение на всички дейности по проекта е 24 месеца, считано от 8 декември 2016 г.

Включените обекти на интервенция в инвестиционния проект са изцяло в жилищен квартал „Изток“ и предвиждат дейности по реконструкция и рехабилитация на четири улици и прилежащите им тротоари  и възстановяване на две междублокови пространства (зони):

- ул. „Капитан Петко Войвода“;

- ул. „Сент Ерблен“;

- ул. „Верия“;

- ул. „Кремона“;

- „Зелена площ/зона за отдих 1 (Междублоково пространство) с граници: запад – ул. „Капитан Петко войвода“; юг – ул. „Кремона“; изток – ул. „Сент-Ерблен“ и север – Зона 2 до границите, включващи вътрешноквартални улици и площи, северно от бл. 19 и бл. 20;

- „Зелена площ/зона за отдих 2 (Междублоково пространство) с граници: изток – до границата на бивша ДГ № 22; юг – Зона 1; север – до бл. 26 и до ул. „Толияти“; запад – вътрешноквартални улици пред бл. 23 и пространството, западно от бл. 26 до ул. „Капитан Петко Войвода“.

Към настоящия момент има определен екип за управление на проекта и са в процес на подготовка на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за строително-ремонтни и строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и комуникация и извършване на одит.

Строителните дейности по проекта се предвижда да стартират през календарната 2017 година. За всяка от четирите улиците ще бъде изпълнена реконструкция/ рехабилитация на уличното платно, прилежащите тротоари и уличното осветление. За двете междублокови пространства е заложено изграждането на кътове за отдих и игра, реконструкция на вътрешноквартални улици, оформяне на джобове за контейнери, реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари; възстановяване на тревни площи и цветни градини; изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление; изграждане на новопроектирани детски площадки, фитнес съоръжения и площадки за спортни дейности.

www.eufunds.bg

www.bgregio.eu

www.kazanlak.bg

 
  Изтегли Документ
публ. на 12.06.2017 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220