„Изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък“

публ. на 17.07.2017

ДО

 

„ТЕРМИКС ЕС“ ООД,

ГР.ПАЗАРДЖИК, УЛ.“АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

№ 16,ЕТ.1, АП.4, ЕИК:112524570

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.43, АЛ.4 ОТ ЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството Ви на участник в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в на СУ "Екзарх Антим I" гр. Казанлък“, открита с Решение № 1182/17.07.2017 г. на Кмета на Община Казанлък и на основание чл.43, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1581/26.09.2017г. на Кмета на община Казанлък за определяне на изпълнител за гореописаната обществена поръчка.

 Решението Ви е изпратено с придружително писмо с изх.№155-42-29/26.09.2017г. при условията на чл.43, ал.2, т.1, б. „б“ на посочения в офертата Ви адрес чрез куриерска пратка.. На 18.10.2017г. в Община Казанлък чрез куриер същата е върната с протокол за предадени пратки №150337/17.10.2017г. с посочена причина за връщането и „изчерпани опити за доставка“.

Предвид гореизложеното и на основание чл.43, ал.4 от ЗОП, Ви уведомяваме, че Решение №1581/26.09.2017г. на Кмета на община Казанлък за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в на СУ "Екзарх Антим I" гр. Казанлък“ се счита надлежно връчено на участника „ТЕРМИКС ЕС“ ООД от датата на публикуване на настоящото съобщение в „Профила на купувача“, а именно 18.10.2017г.

Решение №1581/26.09.2017г. на Кмета на община Казанлък е публикувано в досието на обществената поръчка в профила на купувача на електронен адрес https://www.kazanlak.bg/page-7496.html.

 

 

 С уважение,

 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ / П/

За Кмет на община Казанлък съгласно Заповед №1681/13.10.2017г

 

 

Приложени документи

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220