Предстои конкурс за нов управител на „Казанлъшка Искра“ЕООД

Това реши Общински съвет – Казанлък на свое редовно заседание днес в зала „Инфра“ като одобри откриването на процедура по провеждане на конкурса.

Преди това общинските съветници гласуваха прекратяване на договора, с който Общински съвет – Казанлък възлага управлението на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, гр.Казанлък на Кристалина Златева Вълчева за срок от три години, като не я освобождават от отговорност за текущата година в качеството й на управител.

Договорът за управление на търговското дружество изтича на 07.04.2018г., но поради внесено писмено предизвестие от Управителя, в което тя иска прекратяване преди изтичане на този срок, с тримесечно писмено предизвестие, по причини от здравословен и личен характер – Клауза на ал.2 по същия договор от Общинска администрация предложиха неговото прекратяване.

Кристалина Златева Вълчева е избрана за управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД с решение от 26.03.2015год. на Общински съвет – Казанлък. В негово изпълнение Кметът на Община Казанлък е сключил договор с дата 03.04.2015г. за възлагане управлението на дружеството.

Предложението на Общинска администрация за предварително изпълнение на решението за обявяване на конкурс за нов управител на търговското дружество, което издава общинския вестник е продиктувано от изтичане на финансовата година и за да не остане общинското търговско дружество без управител.

Условията за участие в конкурса ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Община Казанлък, раздел „Общинска собственост“ – „Обяви и съобщения“.

 

Пресцентър на община Казанлък

30.11.2017 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378