Община Казанлък ще продължи и през декември услугата „Личен асистент“

Предвид значимостта на предоставяната социална услуга Община Казанлък сключи Споразумение с Агенция за социално подпомагане във връзка с изпълнение на Постановление на Министерски съвет №137 от 05.07.2017 г. за одобряване на утвърдените разходи за предоставяне на социалните услуги, с което осигури средства за възнаграждения на личните асистенти и за м. декември 2017г.

Наетите лица и потребителите по проекта няма да кандидатстват отново, тъй като вече са били одобрени.

Агенцията за социално подпомагане ще обезпечи предоставянето на социалните услуги на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на процедура „Независим живот“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С прилагане на тази мярка се цели оказване на подкрепа на общините в осигуряване на устойчивост на социалните услуги в домашна среда и гарантиране на грижа за лицата от целевите групи.

В края на м. ноември 2017 г. дейностите по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ за общо 136 потребители по проект приключват. За тях в домашна среда грижи са полагали 93 лични асистенти, здравен и социален консултанти, психолог и юрист. Това показва отчетът на Община Казанлък за дейността си по проект „Независим живот в община Казанлък“, процедура „Независим живот“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

От 16.02.2016 г. Община Казанлък е бенефициент по проект „Независим живот в община Казанлък“. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за Община Казанлък е 499 765,52 лева. Срокът за реализация на дейностите по проекта, съгласно подписания договор, бе 22 месеца. Потребителите получаваха услуги в домашна среда за период до 20 месеца. Целевите групи по проекта са лица с трайни увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват. За целия период на проекта са наети като лични асистенти 93 души, които полагаха грижи за 136 потребители, от които 16 деца. За потребителите се предоставяха услуги от здравен и социален консултанти, психолог, юрист. С дейностите се осигури достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на хората в неравностойно положение, въз основа на изготвена индивидуална оценка. Част от потребителите получиха и психологическа подкрепа. С реализацията на проекта се осигури възможност за продължаване и разширяване на дейността на съществуващото „Звено за услуги в домашна среда“, разкрито към Домашния социален патронаж.

Сключеното Споразумение с Агенция за социално подпомагане ще позволи заплащането на работата на личните асистенти до края на 2017г.

Пресцентър на община Казанлък

30.11.2017 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378