Покана за участие в Работна група

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Пакетът документи с всички приложения, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.bgregio.eu/novini/1554/publikuvani-sa-izmeneni-nasoki-za-kandidatstvane-po-protsedura-izpalnenie-na-integrirani-planove-za-gradsko-vazstanovyavane-i-razvitie-2014-2020.aspx

В новите Насоки за кандидатстване се дава възможност Община Казанлък да сформира Работна група, която да оценява подадени проектни фишове, с които ще се актуализира Инвестиционната програма на община Казанлък по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В Работната група могат да участват само представители на заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на общината.

Одобрената към момента Инвестиционна програма на общината е публикувана на:

http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

 

Може да изпращате писма за участие в срок до 23 февруари 2018 г.

 

Поканата може да разгледате тук:

08.02.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378