„ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ”

публ. на 02.03.2018

ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗЯСНЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Съгласно Методическо указание на АОП, с изх. номер: МУ-4 от 02.03.2018 г., задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила на посочената дата, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.

В тази връзка, с настоящото допълнително разяснение предоставям информация относно възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид.

Чрез използване на осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система за eЕЕДОП е създаден образец на ЕЕДОП в електронен вариант, който заменя приложения ЕЕДОП от документацията на настоящата поръчка. Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка в профила на купувача на интернет адрес: https://www.kazanlak.bg/page-7907.html.

Електронния вариант на ЕЕДОП следва да бъде изтеглен от профила на купувача и попълнен от участниците чрез система за eЕЕДОП, която е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Участикът зарежда в системата получения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис отсъответните лица. Цифрово подписания ЕЕДОП в електронен вид се прилага на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.

 

Важно! При предоставянето на еЕЕДОП, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.

 

Възложител:

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

Приложени документи

публ. на 02.03.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220