„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска художествена галерия, Общинска би

публ. на 15.03.2018

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет „Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска художествена галерия, Общинска библиотека „Искра“, ЛХМ „Чудомир“, Функция „Здравеопазване“, Социални дейности и ДСП, Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, ДВХД, ДСХОЛ, Дом за стари хора №3, Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктурата“,  обявена по реда на Глава 26 от ЗОП.

      Обявявам на всички заинтересовани лица, че на 27.03.2018 год. от 10:00 часа в стая №8, партер, административна сграда на Община Казанлък, адрес: гр.Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, ще бъдат отворени получените до 26.03.2018г. оферти по горецитираната  обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

 

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

С уважение,

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на община Казанлък

Приложени документи

публ. на 15.03.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220