Вътрешни правила

Изтегли Инструкция за защита на личните данни

публк. на 23.05.2018 г., утвърдена със Заповед № 849 / 22.05.2018 г.

 

Изтегли Политика за защита на личните данни

публк. на 25.05.2018 г., утвърдена със Заповед № 504 / 17.05.2018 г.

 

Изтегли Политика за поверителност

публк. на 23.05.2018 г., утвърдена със Заповед № 504 / 17.05.2018 г.

 

Изтегли Правила за сигурност на информационните системи

публ. на 18.05.2018г., утвърдени със Заповед № 80 5/ 17.05.2018 г.

 

Изтегли Правила за извършване на видеонаблюдение

публ. на 20.06.2018г., утвърдени със Заповед № 1012 / 19.06.2018 г.

 

Изтегли Декларация за достъпност

публк. на 08.11.2018 г., в съответствие с чл. 9, т. 2, буква „ж“ от Конвенция за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г.), чл. 4, т. 7 от Закона за интеграция на хората с увреждания, чл. 13 от Закона за електронното управление, чл. 4, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „д“ от Закона за електронните съобщения, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу „Директивата“ (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

публ. на 23.05.2018 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220