2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Процедура за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

  • На основание на:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 11

  • Орган по предоставянето на административната услуга:

орган по приходите

  • Срок за предоставяне:

3 дни

  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

според органа изискващ предоставянето

  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Кмет на община

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

www.kazanlak.bg

  • Електронен адрес за предложения:

      www.kazanlak.bg

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Местни приходи"

Адрес: обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Александър Батенберг" 4, п.к. 6100
Код за междуселищно избиране: 0431
Телефон за връзка: (0431)98350
Адрес на електронна поща: mayor@kazanlak.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка между 12:30 и 13:30
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

 

Изисквания, процедури, инструкции

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Входиране на подадената молба и проверка в програмен продукт за наличие и липса на задължения за местни данъци, такса битови отпадъци и такс

Въвеждане на необходими данни в програмен продукт /корекция на вече подадени данни при необходимост

Разпечатване, изходиране и връчване на удостоверението на задължено лице/пълномощник/

Образци

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения чл. 87, ал. 11 по ДОПК

Нормативна уредба

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 

Заплащане

Не се заплаща за услугата

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220