„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“-гр.Казанлък; Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина“ Подобект-1: „Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“ – гр.Казанлък- първи етап“

публ. на 07.09.2018

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“-гр.Казанлък; Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина“

Подобект-1: „Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“ – гр.Казанлък- първи етап“

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради допусната техническа грешка в Обява за събиране на оферти № 24 от 07.09.2018г., информацията за която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с реф. (ID) № 9080550 за горецитираната обществена поръчка, в полето „дата и час на отваряне на офертите“ вместо 27.09.2019г, 10:30ч.,  да се чете 27.09.2018г., 10:30ч.

 

 

 

инж. ДАНИЕЛА КОЕВА

За Кмет на община Казанлък,

оправомощена  с-но Заповед №1404/05.09.2018г

 

 

 

 

 

 

 

Приложени документи

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220