Отговор на Кмета по жалба за полицейско присъствие на протест на 02.11.2018г.

ДО

Г-ЖА БОРЯНА АЛЕКСИЕВА – организатор на протеста

Относно: Жалба за неосигуряване на полицейско присъствие по време на проведен протест на 02.11.2018 год.

УВАЖАЕМА Г-ЖО АЛЕКСИЕВА,

            В подадена от Вас жалба с вх.№94-Б-1591/05.11.2018 год. Вие предполагате, че „умишлено или от немърливост“ Кмета на община Казанлък не е изпълнил свое задължение по закон да осигури „задължително полицейско присъствие“ за осигуряване на обществения ред  и сигурността на събралите се на 02.11.2018 год. граждани на площад „Севтополис“, за да подкрепят протест с искане за законови промени.

С оглед съдържанието на жалбата Ви уведомявам следното:

            Съгласно чл.9, от Закона за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/ „Организаторите на събранието или митинга вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му.“, а Кметът на общината съдейства за нормалното протичане на събранието или митинга, а по искане на организаторите - и за осигуряване на помещение.

Съгласно чл.10, чл.11, чл.12, чл.13 и чл.14 от същия Закон дава указания за отговорностите на организаторите и участващите в Протеста.

Във Вашето уведомление от 31.10.2018 год. за провеждане на „Протест“ не се съдържа никакво искане за оказване на съдействие, за оказване на помощ от страна на Община Казанлък за осигуряване на ред при провеждането му.

            В изпълнение на своите правомощия по чл.12, ал.5 от ЗСММ съм изпратила уведомление до компетентните органи на МВР за предстоящото провеждане на „протеста“ с писмо с Наш изх.№91-11.2018 год.

            В случай, че имате данни за лица, нарушили установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на „протеста“ следва те да бъдат своевременно посочени и при установяване на нарушения да им бъдат наложени глоби и имуществени санкции по реда на чл.14 от ЗСММ.

Уверявам Ви, че община Казанлък и аз като Кмет изпълняваме стриктно всички задължения, вменени от ЗСММ.

Напомням Ви, че съгласно същия Закон организаторите носят дори и наказателна отговорност за неизпълнение на собствените си задължения по закон.

Приложения:

- Писмо с Наш изх.№91-00-63 от 01.11.2018 год. до ОД на МВР – Стара Загора, РУ – Полиция, Казанлък, Областна администрация Стара Загора;

- Уведомление от Кмета по Закона за събранията, митингите и манифестациите с предложение организирания от Вас протест да се проведе от 17.00 часа до 18.00 часа / в светлата част на деня/ на пл. „Севтополис“;

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

 

07.11.2018 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378