4 Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект

Правно основание/ нормативни документи/:

ЗУТ -   чл.143, ал.1 и  чл. 145, ал.1

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

 1. Искане по образец;
 2. Документ за собственост (друго вещно право)
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)
 4. Актуална скица на имота от плана за регулация с уредени сметки по регулация и осигурен достъп, №
 5. Виза за проектиране (в случаите, в които е задължителна) със зона и параметри по ЗУЗСО
 6. Три копия от инвестиционен проект (части: архитектурна; конструктивна; инсталационни и др. проекти, без които строежът не може да функционира, съгласно Наредба №4/2011г./2005г. за ОСИП)
 7. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (в случаите, в които се изисква ОВОС)
 8. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 ЗУТ (не се изисква за строежите от шеста категория)
 9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 10. Обозначаване на наличните сгради без режим на застрояване и срока на временното им запазване (чл.148, ал.9 от ЗУТ)
 11. Нотариално заверени съгласия, решения на общото събрание на етажната собственост – при необходимост (чл.38, ал3 и ал.4 от ЗУТ; чл.39, ал.2 и чл.185, ал.2 от ЗУТ)
 12. Специални разрешителни (изискуеми по специални закони)
 13. Документ за платена такса.

Срок: 30дни

Такса:

Одобряване на Инвестиционни проекти с оценка за съответствие на ОЕСУТ

0.90 лв./кв. м, но не по-малко от 30.00 лв./обект;

0.50 лв./мл. – за линейни обекти

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220