7 Уведомление за премахване на законен строеж

Правно основание/ нормативни документи/:

ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

  1. Искане по образец;
  2. Документ за собственост – копие;
  3. Скица-копие на поземления имот;
  4. Съгласуване с Министерство на културата (при необходимост)
  5. Одобрен План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), съгласно чл.11 от ЗУО (при необходимост)
  6. Одобрен План за безопасност и здраве (ПБЗ) (в зависимост от вида на строежа)
  7. Разрешително за депониране на строителни отпадъци и/или Договор за превоз и оползотворяване на строителните отпадъци с лица, регистрирани по реда на чл.35 от ЗУО;
  8. Декларация за поема на отговорност, при евентуални щети на съседни имоти, причинени от премахването на строежа (по преценка за необходимост; свободен текст)

 

Срок:  14 дни    

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220