Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет 1 „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014 – 2020

В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се предостави възможност за кандидатстване за финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Сградите следва да попадат в строителните граници на гр. Казанлък.

Сдруженията на собствениците се създават по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС. За целите на мярката не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч. и по чл. 25, ал. 2 от ЗУЕС, включително стопански дейности, като отдаване под наем на общи части. Сдруженията на собствениците:

 • подават заявления за кандидатстване в общината;
 • сключват договор със съответната община;
 • осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.

Община Казанлък, в качеството си на конкретен бенефициент, има възможност да включи фиш с проектна идея за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в Инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. В случай на наличен финансов ресурс, фишът може да бъде подаден като проектно предложени и финансиран с безвъзмездна финансова помощ. 

Към момента, за Община Казанлък максималният свободен ресурс за всички допустимите Инвестиционни приоритети на Оперативната програма е 1 312 013,40 лв.

Представени са примерни образци, унифицирани с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, които Община Казанлък следва да използва като задължителни в процеса по кандидатстване.

Допустими за енергийно обновяване са:

 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
 • Жилищна сграда, която включва минимум два самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик.

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.

Мярката се реализира съгласно схема за минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.). Съответната община е администратор на минимална помощ за БФП, предоставена на нейна територия, съобразно Закона за държавните помощи. В тази връзка следва да се прилагат „Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ по проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“ –  Приложение 1.

При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект. Размерът на разходите се определя в съответствие с Приложение 1 към настоящите указания.

               При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.

Срокът за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в сграден фонд“ е до 14 май 2019 г., включително.

Контакт за допълнителна информация по отношение на приоритет „Енергийна ефективност в сграден фонд“: Маргарита Рангелова, началник отдел АО, тел.: 0431/ 98 288, e-mail: mrangelova@kazanlak.bg

Критерии за подбор на жилищни сгради за обновяване:

Сградите, които отговарят на условията за допустимост, следва да бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия:

 • заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда;
 • регистрирано e СС за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и тези указания – вписване на сдружението в публичния регистър на съответната община (съгласно ЗУЕС), в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото събрание;
 • сградата е допустима съгласно критериите за допустимост упоменати по-горе;
 • с изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“;
 • има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма за минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо (включително попълване на съответните декларации – Приложение 12 към настоящите указания).
 • има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти - това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС; собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец (приложение № 12);
 • отговарят на определените на критериите за подбор и приоритизиране на жилищните сгради съобразно наличния финансов ресурс за кандидатстване по ОПРР 2014-2020.

 

 
  Изтегли Документ
публ. на 14.03.2019 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220