Община Казанлък обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма на Община Казанлък

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Заинтересовани лица, които могат да подават фишове за проектни идеи са Регистрирани или извършващи дейност на територията на община Казанлък юридически лица/сдружения на собствениците (напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.).

Видове проектни идеи, които могат да бъдат подавани:

·       Група дейности „Социална инфраструктура“ (социални жилища, центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата);

·       Група дейности „Културна инфраструктура“;

·       Енергийна ефективност в административни сгради на общинската и държавната администрация;

·       Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития.

Целта е да се извърши подбор и одобрените проектни фишове по тези групи дейности ще могат да бъдат подавани от Община Казанлък като проектни предложения за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020.     

Начин на подаване на проектни фишове е по официален път в деловодството на община Казанлък (адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите – Партер 1, Гише №5 - деловодството на Община Казанлък) срещу входящ номер – на вниманието на Секретариата на Работната група/ръководителя на Междинното звено.

Срок за подаване на фишове:  от 14 март 2019 г. до 14 юни 2019 година, включително.

 

Допълнение към ОБЯВА за прием на фишове 2019 г.

На 14.03.2019 г. Община Казанлък е обявила прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВАЖНО! Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува Таблица 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, с актуална информация към 21.03.2019 год. за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

Таблица 1 ще се актуализира и публикува ежеседмично на страницата на ОПРР 2014-2020 (www.bgregio.eu) в меню „Актуални процедури“, подменю „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Заинтересовани лица, които могат да подават фишове за проектни идеи са Регистрирани или извършващи дейност на територията на община Казанлък юридически лица/сдружения на собствениците (напр. собственик/ползвател на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, формални групи граждани и т.н.).

Целта е да се извърши подбор и одобрените проектни фишове по допустимите групи дейности ще могат да бъдат подавани от Община Казанлък като проектни предложения за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, в случай на наличен финансов ресурс.        

Начин на подаване на проектни фишове е по официален път в деловодството на община Казанлък (адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, Център за информация и услуги на гражданите – Партер 1, Гише №5 - деловодството на Община Казанлък) срещу входящ номер – на вниманието на Секретариата на Работната група/ръководителя на Междинното звено.

Срок за подаване на фишове:  от 14 март 2019 г. до 14 юни 2019 година, включително.

Инвестиционна програма на община Казанлък – http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

Насоки за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 –http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx

Повече информация може да намерите на следния линк: https://www.kazanlak.bg/cat-199.html

 

Образец на фиш за проектна идея

Допълнение към Обява април, 2019 г.

Обява 14.03.2019 г.

публ. на 14.03.2019 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220