Откриване на обект „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“

Проект BG16RFOP001-5.001-0037-C01

„Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“,

Финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.001,

„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

П О К А Н А

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и нейният екип Ви каним на заключителна пресконференция и официално откриване на обект „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ в град Казанлък. Ще бъдат представени напълно оборудваната стая за психо-сензорна терапия и зала за рехабилитация.

            Изграденият социален център е един от обектите по проект № BG16RFOP001-5.001-0037-C01 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”.

            По време на откриването на Дневния център ще имате възможност да се запознаете и с приключените дейности по санираната от Община Казанлък ДЯ№6 „Надежда“.

           

Заповядайте!

 

Дата: 14 май 2019 г.

Час: 10.00 ч.

Място: кв. „Васил Левски“, ДЯ № 6 „ Надежда“

(южно от блок № 8)

 

 

13.05.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220