Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 2018

Декларации по ЗПКОНПИ

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по чл.35,ал.1,т.1

Декларация по чл.35,

ал.1,т.1 дата

на подаване

Декларация по чл.35,

ал.1,т.3

 

Секретар на община Казанлък

Иванка Иванова

Подадена по ЗПУКИ

22.5.2018

 

Началник канцелария

Сребра Касева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “

Цветелина Петкова

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Старши експерт „Сътрудник на кмета“

Борислава Цонева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен архитект

Георги  Стоев

Подадена по ЗПУКИ

29.5.2018

 

Младши експерт "Сигурност и управление при кризи"

Слави Иванов

Подадена по ЗПУКИ

4.6.2018

 

Ръководител на звено за вътрешен одит

Марин Тенев

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен вътрешен одитор

Евгений Христов

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Началник на отдел"Култура и туризъм"

Ваня Пашова

Подадена по ЗПУКИ

5.6.2018

 

Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"

 Иванина Йолевска

Подадена по ЗПУКИ

5.6.2018

 

Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"“ 

Катя Турлакова

Изтегли

20.7.2018

 

Главен  експерт „Организация и управление на изложбена зала, културни институти"“

 Деница Димитрова

Подадена по ЗПУКИ

5.6.2018

 

Старши експерт „Маркетинг и медижмънт в туризма"“

Сийка Атанасова-Тсоли

Подадена по ЗПУКИ

5.6.2018

 

Старши експерт „Културни събития и културен календар"

Нина Хинова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Началник на  отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"

Здравко Балевски

Подадена по ЗПУКИ

17.5.2018

 

Юрисконсулт 

Мила Джамбазова

Подадена по ЗПУКИ

22.5.2018

 

Старши юрисконсулт 

Миглена Толева - Илиева  

Подадена по ЗПУКИ

22.5.2018

 

Старши юрисконсулт 

Кольо Байков

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Юрисконсулт 

Любомира Йотова

Подадена по ЗПУКИ

22.5.2018

 

Младши експерт ОП

Десислава Тинева

Изтегли

26.11.2018

 

Директор на дирекция "Финанси и бюджет"

Славена Бояджиева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен счетоводител

Нели Атанасова  

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Финансов контрольор

Милена Тенева

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Старши счетоводител

Иванка Дякова

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Старши счетоводител

Пламена Илиева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Младши експерт "Бюджет"

Мария Гечева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Старши счетоводител

Стела Гърдева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен специалист в счетоводство

Христина  Жекова

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен специалист в счетоводство

  Людмила Ламбова- Димитрова 

Подадена по ЗПУКИ

14.6.2018

 

Главен специалист в счетоводство

Надежда Кънева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен специалист в счетоводство

Десислава Георгиева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Старши счетоводител

Бояна  Василева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен специалист в счетоводство и архив

Мария Бузова

Подадена по ЗПУКИ

20.02.2018

 

Началник на отдел"ГРАО"

Мария Илиева

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Старши експерт " ЕСГРАОН“

Тонка Шопова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Младши експерт „Гражданско състояние“

Надежда Донева

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Младши експерт „Гражданско състояние“

Пенка Георгиева

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Младши експерт „Тъжни обреди“

Мария Щерева

Подадена по ЗПУКИ

5.6.2018

 

Младши експерт „ЕСГРАОН“

Мария Бангеева

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Главен специалист „ЕСГРАОН“

Петя Василева

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Младши експерт „Радостни обреди“

Пламена Терзиева

Подадена по ЗПУКИ

31.5.2018

 

Началник на отдел " Административно обслужване"

Маргарита Рангелова

Подадена по ЗПУКИ

16.5.2018

 

Главен специалист- деловодител

Станислава Димитрова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Главен специалист- деловодител

Данаила Ангелова

Подадена по ЗПУКИ

5.6.2018

 

Главен специалист- деловодител

Катя Петкова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Главен специалист- деловодител

Таня Караиванова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Старши експерт "Защита правата на потребителя"

Таня Димитрова

Изтегли

26.10.2018

 

Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“

Пенка Узунова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Главен специалист в счетоводство/приходна каса/

Мария Димитрова

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“

Даниела  Колева

Подадена по ЗПУКИ

18.5.2018

 

Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“

Деспина Райкова

Подадена по ЗПУКИ

5.6.2018

 

Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“

Мая Тодорова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Началник на отдел " Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

Живка Узунчева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен експерт "Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

Стефанка Духнева

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“

Венелия Георгиева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

Анета Ел-Хадад

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

Иван Стоянов

Изтегли

23.11.2018

 

Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“

Добринка Караколева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “

Деян Говедаров

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “

Иванка  Марова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Началник отдел „Транспорт и екология“

Радостина Йосифова

Подадена по ЗПУКИ

22.5.2018

 

Старши експерт „Екология“

Елена Пеева

Подадена по ЗПУКИ

08.06.2018

 

Старши  експерт „Екология“

Петя Николва

Подадена по ЗПУКИ

11.6.2018

 

Главен експерт „Транспорт“

Ангел Гаргов

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Старши специалист „Транспорт“

Красимира Николова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството"

Пенка Дързева

Изтегли

12.11.2018

 

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Цветан Иванов

Подадена по ЗПУКИ

0,0,0,

 

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Мехмед  Мехмед

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Иво Калинков

Подадена по ЗПУКИ

08.06.2018

 

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Тинка Лукова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Главен експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Ивелина Мутафчиева

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Иванка Миленкова

Изтегли

04.12.2018

 

Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Христина Дойчинова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Петя Лейкова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Юрисконсулт 

Пламена Славенска

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Началник отдел "Икономика по управление на собствеността"

Сергей Тончев

Подадена по ЗПУКИ

4.6.2018

 

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

Татяна Тодорова

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

Руслана Димова

Подадена по ЗПУКИ

08.06.2018

 

Главен експерт "Бюджет и анализи"

Лилия Алексиева

Подадена по ЗПУКИ

18.5.2018

 

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

Олга Шикова

Подадена по ЗПУКИ

05.06.2018

 

Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Айнур Енгер

Подадена по ЗПУКИ

08.06.2018

 

Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Галина  Дичева

 

Подадена по ЗПУКИ

05.06.2018

 

Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Светла Кирова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“

Снежана Станчева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“

Таня Бъчварова

Подадена по ЗПУКИ

08.06.2018

 

Директор на дирекция "Местни приходи"

Евгения Димитрова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

 инспектор МП

Десислава Стоянова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Старши инспектор МП

Нина Борисова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Старши инспектор МП

 Диляна Ангелова  

Подадена по ЗПУКИ

31.5.2018

 

Инспектор  МП

Иванка Колева

 

15.06.2018

 

Инспектор МП

Мария Минкова

Подадена по ЗПУКИ

29.5.2018

 

Старши Инспектор МП

Таня Тодорова

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Старши Инспектор МП

Мария Илучева

Подадена по ЗПУКИ

31.5.2018

 

Главен специалист е счетоводството МП

Антония Георгиева

Изтегли

14.12.2018

 

 Инспектор МП

Гергана Димитрова

Подадена по ЗПУКИ

5.6.2018

 

Началник отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране"

Кънчо Христов

Подадена по ЗПУКИ

16.5.2018

 

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

Мариан Ангелов

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Старши експерт "Инвестиционни проекти" по заместване

Радка Овчарова

 

 

 

Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

 Алиш Бунцев

Подадена по ЗПУКИ

22.6.2018

 

Старши експерт "Мониторинг и контрол"

Биляна Николова

Подадена по ЗПУКИ

15.5.2018

 

Старши експерт "Мониторинг и контрол"

Сергей Влаев

Подадена по ЗПУКИ

17.5.2018

 

Началник отдел "Стратегическо планиране  и проекти"

Хабибе Богутлиева

Подадена по ЗПУКИ

28.5.2018

 

Старши експерт "Регионално развитие"

Латинка Захариева

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Младши експерт "Проекти, архив и НПО"

Виктория Войводова-Неделчева

Подадена по ЗПУКИ

8.6.2018

 

Главен експерт „Програми и проекти“

Ивелина Георгиева

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Главен експерт „Местно икономическо развитие“

Иоана Желязкова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Старши експерт „Програми и проекти“

Мариела Цекова

Подадена по ЗПУКИ

20.6.2018

 

Старши експерт "Младежки дейности"

 Десислава Минкова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

Началник на отдел " Хуманитарни политики"

Мария Колева

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Старши експерт „Образование“

Румяна Сандалова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Главен експерт „Социални дейности“

Евелина Костова

Подадена по ЗПУКИ

16.5.2018

 

Старши експерт "Закрила на детето"

Габриела Попова

Подадена по ЗПУКИ

6.6.2018

 

Старши експерт „Спортни дейности и бази“

Донка Павлова

Подадена по ЗПУКИ

7.6.2018

 

 

 

13.05.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220