Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 - 2018 г.

Декларации по ЗПКОНПИ

Длъжност

Име и фамилия

Декларация по чл.35,

ал.1,т.2 дата

на подаване

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35,ал.1,т.4 от ЗПКОНПИ

Секретар на община Казанлък

Иванка Иванова

22.5.2018

Изтегли

 

Началник канцелария

Сребра Касева

8.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “

Цветелина Петкова

8.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Сътрудник на кмета“

Борислава Цонева

8.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт "Сигурност и управление при кризи"

Слави Иванов

4.6.2018

Изтегли

 

Ръководител на звено за вътрешен одит

Марин Тенев

8.6.2018

Изтегли

 

Главен вътрешен одитор

Евгений Христов

8.6.2018

Изтегли

 

Началник на отдел"Култура и туризъм"

Ваня Пашова

5.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"

 Иванина Йолевска

5.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"“ 

Катя Турлакова

20.7.2018

Изтегли

 

Главен  експерт „Организация и управление на изложбена зала, културни институти"“

 Деница Димитрова

5.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Маркетинг и медижмънт в туризма"“

Сийка Атанасова-Тсоли

5.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Културни събития и културен календар"

Нина Хинова

6.6.2018

Изтегли

 

Началник на  отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"

Здравко Балевски

17.5.2018

Изтегли

 

Юрисконсулт 

Мила Джамбазова

22.5.2018

Изтегли

 

Старши юрисконсулт 

Миглена Толева - Илиева  

22.5.2018

Изтегли

 

Старши юрисконсулт 

Кольо Байков

7.6.2018

Изтегли

 

Юрисконсулт 

Любомира Йотова

22.5.2018

Изтегли

 

Младши експерт ОП

Десислава Тинева

26.11.2018

Изтегли

 

Директор на дирекция "Финанси и бюджет"

Славена Бояджиева

8.6.2018

Изтегли

 

Главен счетоводител

Нели Атанасова  

8.6.2018

Изтегли

 

Финансов контрольор

Милена Тенева

7.6.2018

Изтегли

 

Старши счетоводител

Иванка Дякова

8.6.2018

Изтегли

 

Старши счетоводител

Пламена Илиева

8.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт "Бюджет"

Мария Гечева

8.6.2018

Изтегли

 

Старши счетоводител

Стела Гърдева

8.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист в счетоводство

Христина  Жекова

8.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист в счетоводство

  Людмила Ламбова- Димитрова 

14.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист в счетоводство

Надежда Кънева

8.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист в счетоводство

Десислава Георгиева

8.6.2018

Изтегли

 

Старши счетоводител

Бояна  Василева

8.6.2018

Изтегли

 

Началник на отдел"ГРАО"

Мария Илиева

6.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт " ЕСГРАОН“

Тонка Шопова

6.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт „Гражданско състояние“

Надежда Донева

7.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт „Гражданско състояние“

Пенка Георгиева

7.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт „Тъжни обреди“

Мария Щерева

5.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт „ЕСГРАОН“

Мария Бангеева

6.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист „ЕСГРАОН“

Петя Василева

6.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт „Радостни обреди“

Пламена Терзиева

31.5.2018

Изтегли

 

Началник на отдел " Административно обслужване"

Маргарита Рангелова

16.5.2018

Изтегли

 

Главен специалист- деловодител

Станислава Димитрова

7.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист- деловодител

Данаила Ангелова

5.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист- деловодител

Катя Петкова

6.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист- деловодител

Таня Караиванова

7.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Защита правата на потребителя"

Таня Димитрова

26.10.2018

Изтегли

 

Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“

Пенка Узунова

6.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист в счетоводство/приходна каса/

Мария Димитрова

8.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“

Даниела  Колева

18.5.2018

Изтегли

 

Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“

Деспина Райкова

5.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“

Мая Тодорова

6.6.2018

Изтегли

 

Началник на отдел " Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

Живка Узунчева

8.6.2018

Изтегли

 

Главен експерт "Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

Стефанка Духнева

7.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“

Венелия Георгиева

8.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

Анета Ел-Хадад

8.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

Иван Стоянов

23.11.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“

Добринка Караколева

8.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “

Деян Говедаров

7.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “

Иванка  Марова

7.6.2018

Изтегли

 

Началник отдел „Транспорт и екология“

Радостина Йосифова

22.5.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Екология“

Елена Пеева

08.06.2018

Изтегли

 

Старши  експерт „Екология“

Петя Николва

11.6.2018

Изтегли

 

Главен експерт „Транспорт“

Ангел Гаргов

8.6.2018

Изтегли

 

Старши специалист „Транспорт“

Красимира Николова

7.6.2018

Изтегли

 

Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството"

Пенка Дързева

12.11.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Цветан Иванов

0,0,0,

Изтегли

 

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Мехмед  Мехмед

7.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Иво Калинков

08.06.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Тинка Лукова

7.6.2018

Изтегли

 

Главен експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Ивелина Мутафчиева

6.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Иванка Миленкова

04.12.2018

Изтегли

 

Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Христина Дойчинова

6.6.2018

Изтегли

 

Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“

Петя Лейкова

7.6.2018

Изтегли

 

Юрисконсулт 

Пламена Славенска

6.6.2018

Изтегли

 

Началник отдел "Икономика по управление на собствеността"

Сергей Тончев

4.6.2018

Изтегли

 

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

Татяна Тодорова

8.6.2018

Изтегли

 

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

Руслана Димова

08.06.2018

Изтегли

 

Главен експерт "Бюджет и анализи"

Лилия Алексиева

18.5.2018

Изтегли

 

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

Олга Шикова

05.06.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Айнур Енгер

08.06.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Галина  Дичева

 

05.06.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“

Светла Кирова

6.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“

Снежана Станчева

8.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“

Таня Бъчварова

08.06.2018

Изтегли

 

Директор на дирекция "Местни приходи"

Евгения Димитрова

6.6.2018

Изтегли

 

 инспектор МП

Десислава Стоянова

7.6.2018

Изтегли

 

Старши инспектор МП

Нина Борисова

6.6.2018

Изтегли

 

Старши инспектор МП

 Диляна Ангелова  

31.5.2018

Изтегли

 

Инспектор  МП

Иванка Колева

15.06.2018

Изтегли

 

Инспектор МП

Мария Минкова

29.5.2018

Изтегли

 

Старши Инспектор МП

Таня Тодорова

8.6.2018

Изтегли

 

Старши Инспектор МП

Мария Илучева

31.5.2018

Изтегли

 

Главен специалист е счетоводството МП

Антония Георгиева

14.12.2018

Изтегли

 

 Инспектор МП

Гергана Димитрова

5.6.2018

Изтегли

 

Началник отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране"

Кънчо Христов

16.5.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Инвестиционни проекти" по заместване

Юлиян Пенчев

6.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

Мариан Ангелов

6.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Инвестиционни проекти" по заместване

Радка Овчарова

 

 

 

Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"

 Алиш Бунцев

22.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Мониторинг и контрол"

Биляна Николова

15.5.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Мониторинг и контрол"

Сергей Влаев

17.5.2018

Изтегли

 

Началник отдел "Стратегическо планиране  и проекти"

Хабибе Богутлиева

28.5.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Регионално развитие"

Латинка Захариева

7.6.2018

Изтегли

 

Младши експерт "Проекти, архив и НПО"

Виктория Войводова-Неделчева

8.6.2018

Изтегли

 

Главен експерт „Програми и проекти“

Ивелина Георгиева

7.6.2018

Изтегли

 

Главен експерт „Местно икономическо развитие“

Иоана Желязкова

6.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Програми и проекти“

Мариела Цекова

20.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Младежки дейности"

 Десислава Минкова

7.6.2018

Изтегли

 

Началник на отдел " Хуманитарни политики"

Мария Колева

6.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Образование“

Румяна Сандалова

6.6.2018

Изтегли

 

Главен експерт „Социални дейности“

Евелина Костова

16.5.2018

Изтегли

 

Старши експерт "Закрила на детето"

Габриела Попова

6.6.2018

Изтегли

 

Старши експерт „Спортни дейности и бази“

Донка Павлова

7.6.2018

Изтегли

 

 

 

публ. на 13.05.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220