Местни избори 2023

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 - 2018 г.

Длъжност Име и фамилия Декларация по чл.35,ал.1,т.1 Декларация по чл.35,,ал.1,т.1 дата на подаване

Декларация по чл.35,

ал.1,т.3

 
Секретар на община Казанлък Иванка Иванова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Началник канцелария Сребра Касева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “ Цветелина Петкова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши експерт „Сътрудник на кмета“ Борислава Цонева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен архитект Георги  Стоев Подадена по ЗПУКИ 29.5.2018  
Младши експерт "Сигурност и управление при кризи" Слави Иванов Подадена по ЗПУКИ 4.6.2018  
Ръководител на звено за вътрешен одит Марин Тенев Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен вътрешен одитор Евгений Христов Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Началник на отдел"Култура и туризъм" Ваня Пашова Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"  Иванина Йолевска Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"“  Катя Турлакова Изтегли 20.7.2018  
Главен  експерт „Организация и управление на изложбена зала, културни институти"“  Деница Димитрова Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Старши експерт „Маркетинг и медижмънт в туризма"“ Сийка Атанасова-Тсоли Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Старши експерт „Културни събития и културен календар" Нина Хинова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Началник на  отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" Здравко Балевски Подадена по ЗПУКИ 17.5.2018  
Юрисконсулт  Мила Джамбазова Подадена по ЗПУКИ 22.5.2018  
Старши юрисконсулт  Миглена Толева - Илиева   Подадена по ЗПУКИ 22.5.2018  
Старши юрисконсулт  Кольо Байков Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Юрисконсулт  Любомира Йотова Подадена по ЗПУКИ 22.5.2018  
Младши експерт ОП Мария Паунова Подадена по ЗПУКИ 18.1.2019  
Младши експерт ОП Десислава Тинева Изтегли 26.11.2018  
Главен експерт "Човешки ресурси"        
Директор на дирекция "Финанси и бюджет" Славена Бояджиева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен счетоводител Нели Атанасова   Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Финансов контрольор Милена Тенева Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Старши счетоводител Иванка Дякова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши счетоводител Пламена Илиева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Младши експерт "Бюджет" Мария Гечева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши счетоводител Стела Гърдева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен специалист в счетоводство Христина  Жекова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен специалист в счетоводство   Людмила Ламбова- Димитрова  Подадена по ЗПУКИ 14.6.2018  
Главен специалист в счетоводство Надежда Кънева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен специалист в счетоводство Десислава Георгиева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши счетоводител Бояна  Василева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен специалист в счетоводство и архив Мария Бузова Подадена по ЗПУКИ 20.2.2019  
Началник на отдел"ГРАО" Мария Илиева Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Старши експерт " ЕСГРАОН“ Тонка Шопова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Младши експерт „Гражданско състояние“ Надежда Донева Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Младши експерт „Гражданско състояние“ Пенка Георгиева Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Младши експерт „Тъжни обреди“ Мария Щерева Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Младши експерт „ЕСГРАОН“ Мария Бангеева Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Главен специалист „ЕСГРАОН“ Петя Василева Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Младши експерт „Радостни обреди“ Пламена Терзиева Подадена по ЗПУКИ 31.5.2018  
Технически сътрудник Касиер Имрен Тодорова Изтегли -------  
Началник на отдел " Административно обслужване" Маргарита Рангелова Подадена по ЗПУКИ 16.5.2018  
Главен специалист- деловодител Станислава Димитрова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Главен специалист- деловодител Данаила Ангелова Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Главен специалист- деловодител Катя Петкова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Главен специалист- деловодител Таня Караиванова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Старши експерт "Защита правата на потребителя" Таня Димитрова Изтегли 26.10.2018  
Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“ Пенка Узунова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Главен специалист в счетоводство/приходна каса/ Мария Димитрова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Даниела  Колева Подадена по ЗПУКИ 18.5.2018  
Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Деспина Райкова Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Мая Тодорова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Директор на дирекция "Устройство на територията и транспорт"        
Началник на отдел " Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Живка Узунчева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен експерт "Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Стефанка Духнева Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ Венелия Георгиева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Анета Ел-Хадад Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Иван Стоянов Изтегли 23.11.2018  
Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ Добринка Караколева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ Деян Говедаров Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ Иванка  Марова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Началник отдел „Транспорт и екология“ Радостина Йосифова Подадена по ЗПУКИ 22.5.2018  
Старши експерт „Екология“ Елена Пеева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши експерт „Екология“ Натали Бонкина Изтегли 7.1.2019  
Старши  експерт „Екология“ Петя Николва Подадена по ЗПУКИ 11.6.2018  
Главен експерт „Транспорт“ Ангел Гаргов Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши  експерт „Транспорт“        
Старши специалист „Транспорт“ Красимира Николова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството" Пенка Дързева Изтегли 12.11.2018  
Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Цветан Иванов Подадена по ЗПУКИ 0,0,0,  
Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Мехмед  Мехмед Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Иво Калинков Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Тинка Лукова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Главен експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Ивелина Мутафчиева Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Иванка Миленкова Изтегли 4.12.2018  
Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Христина Дойчинова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Петя Лейкова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Юрисконсулт  Пламена Славенска Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Началник отдел "Икономика по управление на собствеността" Сергей Тончев Подадена по ЗПУКИ 4.6.2018  
Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Татяна Тодорова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Руслана Димова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен експерт "Бюджет и анализи" Лилия Алексиева Подадена по ЗПУКИ 18.5.2018  
Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Олга Шикова Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Айнур Енгер Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Галина  Дичева Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
 
 
Младши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Детелина Йоргова Изтегли 13.2.2019  
Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Светла Кирова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ Снежана Станчева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ Таня Бъчварова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Директор на дирекция "Местни приходи" Евгения Димитрова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
 инспектор МП Десислава Стоянова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Старши инспектор МП Нина Борисова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Старши инспектор МП  Диляна Ангелова   Подадена по ЗПУКИ 31.5.2018  
Инспектор  МП Иванка Колева   15.6.2018  
Инспектор МП Мария Минкова Подадена по ЗПУКИ 29.5.2018  
Старши Инспектор МП Таня Тодорова Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Инспектор  МП Даниела Назърова Изтегли 20.2.2019  
Старши Инспектор МП Мария Илучева Подадена по ЗПУКИ 31.5.2018  
Главен специалист е счетоводството МП Антония Георгиева Изтегли 14.12.2018  
 Инспектор МП Гергана Димитрова Подадена по ЗПУКИ 5.6.2018  
Технически сътрудник-касиер МП Делка Дончева Подадена по ЗПУКИ -----  
Технически сътрудник-касиер МП Милка Цалкова Подадена по ЗПУКИ -----  
Технически сътрудник-касиер МП Дияна  Момчева Подадена по ЗПУКИ -----  
Началник отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране" Кънчо Христов Подадена по ЗПУКИ 16.5.2018  
Старши експерт "Инвестиционни проекти" по заместване Юлиян Пенчев Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Старши експерт "Инвестиционни проекти" Мариан Ангелов Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Старши експерт "Инвестиционни проекти" по заместване Радка Овчарова      
Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"  Алиш Бунцев Подадена по ЗПУКИ 22.6.2018  
Старши експерт "Мониторинг и контрол" Биляна Николова Подадена по ЗПУКИ 15.5.2018  
Старши експерт "Мониторинг и контрол" Сергей Влаев Подадена по ЗПУКИ 17.5.2018  
Началник отдел "Стратегическо планиране  и проекти" Хабибе Богутлиева Подадена по ЗПУКИ 28.5.2018  
Старши експерт "Регионално развитие" Латинка Захариева Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Младши експерт "Проекти, архив и НПО" Виктория Войводова-Неделчева Подадена по ЗПУКИ 8.6.2018  
Главен експерт „Програми и проекти“ Ивелина Георгиева Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Главен експерт „Местно икономическо развитие“ Иоана Желязкова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Старши експерт „Програми и проекти“ Мариела Цекова Подадена по ЗПУКИ 20.6.2018  
Старши експерт "Младежки дейности"  Десислава Минкова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Началник на отдел " Хуманитарни политики" Мария Колева Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Старши експерт „Образование“ Румяна Сандалова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Главен експерт „Социални дейности“ Евелина Костова Подадена по ЗПУКИ 16.5.2018  
Старши експерт "Закрила на детето" Габриела Попова Подадена по ЗПУКИ 6.6.2018  
Старши експерт „Спортни дейности и бази“ Донка Павлова Подадена по ЗПУКИ 7.6.2018  
Старши експерт „Секретар на МКБППМН“        

 

публ. на 15.05.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220