Идеен проект за благоустрояване на градска среда на град Казанлък

Идеен проект  „Благоустрояване на градска среда на град Казанлък

 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА  ПРОЕКТА :

Предмет на  настоящият  идеен проект е „Благоустрояване на градска среда на град Казанлък, включваща следните обекти:

¾ „Изграждане  продължение на пешеходна зона  по ул."Генерал Скобелев" гр. Казанлък;

¾ „ Частичен ремонт на  ул. " МАКЕДОНИЯ " , състоящ се в ремонт на пътната настилка и маркировка  орегулираща пешеходният поток и монтаж на съоръжения контролиращи достъпа и подхода за живущите от ул. “Македония “ по ул, “ Генерал Скобелев“;

 рехабилитация на прострнството пред сграда 35167.502.6130.1, гр. Казанлък, МАКЕДОНИЯ № 22, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, брой самост.обекти 4, застроена площ 116 кв.м.“  ;

¾ Междублоково пространство и предблокови зелени пространства на сграда 35167.502.5820.1, гр. Казанлък, ОСВОБОЖДЕНИЕ № 2, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 9, брой самост.обекти 34, застроена площ 250 кв.м.“;

¾ „ Реконструкция и рехабилитация на прострнството пред сграда 35167.502.5819.1,  гр. Казанлък, СКОБЕЛЕВ № 25, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 94 кв.м.“;

¾ „ Реконструкция и рехабилитация на прострнството пред сграда 35167.502.5818.1, област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, СКОБЕЛЕВ № 27, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 91 кв.м.“;

¾ „ Междублоково пространство и предблокови зелени пространства на сграда 35167.502.6131.1, гр. Казанлък, СКОБЕЛЕВ № 28, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 5, брой самост.обекти 25, застроена площ 389 кв.м.,“;

¾ „ Междублоково пространство и предблокови зелени пространства на сграда 35167.502.5816.1, гр. Казанлък, СКОБЕЛЕВ № 29, вх. А, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, брой самост.обекти 16, застроена площ 368 кв.м.,“;

¾ „ Реконструкция и рехабилитация на прострнството пред сграда 35167.502.6135.1, гр. Казанлък, СКОБЕЛЕВ № 30, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 69 кв.м.,“;

¾ „ Междублоково пространство и предблокови зелени пространства на сграда 35167.502.5815.1, гр. Казанлък, СКОБЕЛЕВ № 31, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 4, брой самост.обекти 8, застроена площ 194 кв.м.,“;

¾ „ Реконструкция и рехабилитация на прострнството пред сграда 35167.502.6137.1, гр. Казанлък, СКОБЕЛЕВ № 32, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 97 кв.м.,“;

¾ „ Реконструкция и рехабилитация на прострнството пред сграда 35167.502.6140.1 гр. Казанлък, ул. СКОБЕЛЕВ № 34, вид собств. Частна, функц. предн. Жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи 1, застроена площ 100 кв.м.,“;

¾ „ Пространството и  зелените площи пред сграда 35167.502.207.1, гр. Казанлък, ул. "СТАРА ПЛАНИНА" № 12, вид собств. Общинска частна, функц. предн. Здравно заведение, брой етажи 5, брой самост.обекти 2, застроена площ 816 кв.м.“;

 ¾ „ Частичен ремонт на  ул. "СТАРА ПЛАНИНА", състоящ се в ремонт на пътната настилка, отреждане на нови паркоместа и достъп за автомобили на Спешна Медицинска Помощ пред Здравно заведение – Поликлиника, настилка и маркировка  орегулираща пешеходният поток и монтаж на съоръжения контролиращи достъпа и подхода за живущите в гореизброените имоти. “;

Кратко описание на  настоящият  идеен проект:

 

Проектът включва:

 

1.  „Изграждане  продължение на пешеходна зона  по ул."Генерал Скобелев" гр. Казанлък.

 

Ул."Генерал Скобелев" е важна комуникационна връзка за град Казанлък, която свързва централната градска част – централен площад „Свтополис“ с парковата среда – парк „Розариум“. Продължението на пешеходна зона ще създаде възможности за плавен и хармоничен преход през градската структура, за оживяване и възраждане на предприемаческите активности, за формиране на нови социални и културни пространства, места за срещи и разходки на жителите на града, ще улесни инициативите за провеждане на различни културни мероприятия, алтернативни младежки занимания, неформални представления и събития.

Функционално обектът може да се раздели на следните зони:

1. Пешеходна зона между  две площадни пространства и новопроктирана връзка  с парковата среда, която е решена модулно с повтаряеми в различен ритъм градски елементи;

2. Площадни пространства, ситуирани на естествено формирани уширения пред съществуващи сгради и техните предблокови пространства по  ул. "Генерал Скобелев":

- Преходно пространство при кръстовището на ул. „Македония“ с ул. "Генерал Скобелев";

- Трапецовидно площадно пространство пред  жилищни сгради с номера № 30, 32, 34, 29 на ул. "Генерал Скобелев".

- Реконструкция облагородяване и рехабилитация на залената площ пред  жилищна сграда с номер № 31 на ул. "Генерал Скобелев".

- Преходно пространство при кръстовището на ул. „Стара планина “ с ул. "Генерал Скобелев".

 

Цялото проектно решение на пешеходната зона по ул. "Генерал Скобелев" е решено на модулен принцип. Основен водещ мотив се явяват съществуващите предблокови пространства, чието  облагородяване,оформяне и вкарване в порядък ни дава повтаряемостта на модула в план,  получавайки се насичане подчертано от различната графика на настилката. За да не бъде монотонно въздействието, са използвани и акцентирани естествените уширения пред гореизброените  жилищни сгради  и са оформени като площадни пространства и зелени площи. По новопроектираната пешеходна част на улица  "Генерал Скобелев"е предвидено да се движат и велосипеди, което представлява екологична и икономична форма на транспорт.

Съществуващите дървета се запазват до колкото това е възможно, като около основата им се оформят със скрит бордюр зелени пространства.

В момента този участък на ул. "Генерал Скобелев"се използва традиционно и неговото превръщане в пешеходна зона налага изравняване нивото на настилката с минимални наклони за отводняване към съществуващите дъждоприемни шахти.

Използването на ул. "Генерал Скобелев"за автомобили ще се ограничи – със специална пътна организация чрез нови пътни знаци, светлинна сигнализация и съоръжения за регулиране на достъпът. Ще се позволява преминаване на автомобили през съществуващите кръстовища и режим на достъп до частните имоти. Скоростта на местата пресичащи пешеходната зона се намалява чрез изкуствени изпъкнали задигания по ул. „Македония“, ул. „Стара планина“ .

Инсталационното обслужване на пешеходната зона по "Генерал Скобелев" се осъществява чрез обновяване на съществуващата инфраструктура – осветление, дъждоприемни шахти, високо озеленяване, част от което се запазва.

 


 

ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

Строително-монтажните дейности следва да бъдат изпълнени съгласно разработения идеен проект и следва да обхващат минимум следното:

Ø Извършване на демонтажни работи, които включват разушаване на асфалтова и тротоарна настилка, разваляне на съществуващи улични и градински бордюри, изкопни работи.

Ø Извършване на подготвителни работи, които включват профилиране и валиране на подравнено земно легло, насипване на съответните пластове трошен камък и чакъл, включително уплътняване, доставка и полагане на пясъчна възглавница под нова настилка.

Ø Доставка и редене на нова настилка от вибропресовани бетонови плочи и блокчета с дебелина 8 см., която е устойчива и на автомобилно преминаване съобразно графичното оформление на пешеходната зона по част „Архитектура“. Наклоните за отводняване да се съобразят с част „Геодезия“

Ø Съществуващите дъждоприемни и канализационни шахти да се ревизират и повдигнат/свалят (виж част Геодезия), включително почистване.

Ø Да се оформят чрез градински бордюри и метални декоративни решетки площите около стволовете на съществуващите и новозасъдени дървета .

Ø Да се изпълнят предвидените по част „Пътна“ строително-монтажни дейности като демонтаж на компрометирани участъци от паважна настилка, разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разваляне на съществуващи пътни ивици и бордюри и полагане на нови, полагане на паваж и рехабилитиране на компрометирани участъци от паважна настилка, полагане на маркировка и поставяне на нови знаци.

Ø По част „Паркоустройство и благоустройство“ следва да се премахнат съществуващи дървесни екземпляри – погинали, без декоративен ефект и в лошо състояние и да се засадят нови широколистни и иглолистни дървета на мястото на отстранените.

Ø Да се доставят и монтират елементи на парково обзавеждане като пейки, кошчета за отпадъци, кашпи, стйка за велосипеди.

При изпълнението на строителните дейности Изпълнителят следва да спазва разпоредбите на Раздел III. Изисквания към строежите от ЗУТ.

 

 

публ. на 01.07.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220