Започва изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Казанлък“

Съгласно сключен Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0115-C01 между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Община Казанлък, считано от 01.09.2019 г. започва проект „Патронажна грижа в община Казанлък“. Общата стойност на проекта е 366 536,48 лв., от които 311 556,01 лв. представляват финансиране от Европейски социален фонд, а 54 980,47 лв. национално финансиране.

 Срокът за реализиране на дейностите е 17 месеца, като същинското предоставяне на здравно-социални услуги е с продължителност от 12 месеца и ще започне на 01.02.2020 г.

В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда на 142 души, съобразно разработената от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Потребители, които да ползват почасови патронажни грижи по  проекта могат да бъдат:

• Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване и

• Хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък.

По проекта ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на лицата, подали заявления, въз основа на която ще се формира индивидуален план за ползване на услугата.

Срокът за прием на заявления от кандидат – потребителите, както и информация във връзка с кандидатстването ще бъдат официално обявени на страницата на Община Казанлък www.kazanlak.bg , както и на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък.

За почасовото предоставяне на здравно-социалните грижи в домашна среда по проекта предстои да бъдат наети медицински и социални специалисти, рехабилитатор и психолог, които да спомогнат за създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставяне на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

 

Пресцентър на община Казанлък

 

02.09.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220