Провеждане на публични търгове за продажба на общински имоти, находящи се в гр. Казанлък на 16.09.2019 г. (втора дата 02.10.2019 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №1336 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения №: №1004 и № 1005 от 28.03.2019 г. и № 1038 от 22.04.2019 г. на ОбС – Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за продажба на следните общински имоти:

Обект на търга

Час на търга

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

Цена за тр. док.,

 в лв.

 /без дълж. ДДС/

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8755 с обща площ 318 кв. м., гр. Казанлък

10:00

13 050

180

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8756 с обща площ 358 кв. м., гр. Казанлък

10:30

14 700

180

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8757 с обща площ 396 кв. м., гр. Казанлък

11:00

16 250

180

4.

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8758 с обща площ 434 кв. м., гр. Казанлък

11:30

17 800

180

5.

Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8759 с обща площ 472 кв. м., гр. Казанлък

12:00

19 350

180

6.

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3963  с обща площ 315 кв. м, адрес: ул. „Антон Страшимиров“ №14, гр. Казанлък, ведно с построената върху него сграда

14:30

81 300

180

7.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, ап. 4

15:00

74 400

150

8.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, адрес: гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. Б, ет. 2, ап.14

15:30

74 900

150

 

Търговете да се проведат на 16.09.2019 г. в ст. 21 А в сградата на Община Казанлък, втора дата (при липса на кандидати на обявената първа дата)  -  02.10.2019 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена. Същата се заплаща по набирателната сметка на Община Казанлък: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в Общинска банка, BIC SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие или  на касата в ЦИУ при Община Казанлък.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък, в срока за подаване на документи за участие в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой на касата в ЦИУ при Община Казанлък цена за тръжна документация или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00.

Цената на всеки имот се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2% върху цената по договор.

            Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише № 2 “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра. Краен срок - 16.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга. Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан с цялото наименование на обекта  на търга и  името на кандидата, съгласно чл. 88, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък.

За подробна информация – ЦИУ при Община Казанлък или на www.kazanlak.bg, тел.: 0431/98243.

 

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220