Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжностите “Диспечер“ и “Счетоводител“ по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”

 

Обява

 

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0115 по проект „Патронажна грижа в община Казанлък”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Домашен социален патронаж, гр. Казанлък в качеството си на доставчик на УОИИ – „Патронажна грижа“ обявява подбор на персонал, както следва:

 

- Диспечер - 1 бр.

- Счетоводител – 1 бр.

 

Изисквания към кандидатите:

- да са пълнолетни граждани;

- да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

- да не са осъждани;

 

Изисквания за длъжността „Диспечер“:

- Завършено образование – висше, минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

- Специалност: Социални дейности, Социална педагогика;  

- Общ трудов опит – минимум 2  години;

- Професионален опит -   е предимство;

- Умения за планиране, организиране, координиране, наблюдение и контрол на дейности и документация , умения за работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; компютърна грамотност; умение за работа в динамична среда; умения за организация и ръководене на група от хора; адаптивност и способност за работа в екип; oтговорност за точно и качествено изпълнение на поставените задачи; умения за приоритизиране на задачите и управление на времето

 

 

Изисквания за длъжността „Счетоводител“:

-Завършено образование – средно/средно специално или висше, счетоводно-икономическа специалност;

- Професионален опит – минимум 3 /три/ години по специалността;

- Опит в бюджетно счетоводство – е предимство;

- Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

1. счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното право;

2. реда и условията за извършване на осчетоводявания и инвентаризации, организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи.

3. Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”

 

- Компютърна грамотност – работа с програмни продукти, свързани със счетоводната дейност.

- Умения за планиране, организиране, управление и контрол на бюджета за дейността, умения за работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; Компютърна грамотност; умение за работа в динамична среда; комбинативност; комуникативност; оперативност; способност за работа самостоятелно и в екип;

 

Лицата, които желаят да кандидатстват за някоя от гореспоменатите позиции е необходимо да подадат документи както следва:

- Заявление - по образец;

- Мотивационно писмо;

- Автобиография (CV) в европас формат;

- Документ за завършено образование – копие;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата;

- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

- Декларация за обработка на лични данни – по образец;

- Други документи (при необходимост)

 

Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Казанлък – www.kazanlak.bg, рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“  както и да се получат на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 2 – Деловодство.

 

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявените позиции следва да подадат документите си на място в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Център за информация и услуги на гражданите, Гише № 2 – Деловодство.

 

Срок за подаване на документи -  всеки работен ден от 23.10.2019 г. до  01.11.2019 г. включително в рамките на работното време на Център за информация и услуги на гражданите.

 

Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в административната сграда на Община Казанлък , бул. „Розова долина” № 6, както и на сайта на Община Казанлък www.kazanlak.bg, рубрика Програми и проекти“/ под-рубрика „Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“  .

 

Лице за контакт:  Латинка Захариева  – Административен кординатор по проект „Патронажна грижа в община Казанлък“  – тел.  0431/98 255;

 

ПЕПА ДИМИТРОВА

Ръководител на услуга „Патронажна грижа“

22.10.2019 година

 

Заявление за кандидатстване

Декларация за обработка на лични данни

 

  Изтегли Документ
публ. на 22.10.2019 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220